Nhiệm vụ

+ nghiên cứu cơ bản trong các lĩnh vực hóa học, công nghệ hóa học, hóa sinh và các lĩnh vực khác có liên quan.

+ nghiên cứu ứng dụng triển khai kết quả nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực hóa học, công nghệ hóa học, hóa sinh và các lĩnh vực khác có liên quan

+ tư vấn, chuyển giao công nghệ, triển khai sản xuất và thiết kế, chế tạo, lắp đặt các công trình trong lĩnh vực hóa học, công nghệ hóa học, hóa sinh và các lĩnh vực khác có liên quan.

+ dịch vụ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực hóa học, công nghệ hóa học, hóa sinh và các lĩnh vực khác có liên quan.

+ đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao trong lĩnh vực hóa học, công nghệ hóa học, hóa sinh và các lĩnh vực khác có liên quan.

+ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hóa học, công nghệ hóa học, hóa sinh và các lĩnh vực khác có liên quan.

Các hoạt động thường xuyên của đơn vị

- nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ hóa học, công nghệ hóa dược, xúc tác hóa dầu và xử lý môi trường

- tư vấn, chuyển giao công nghệ, triển khai sản xuất và thiết kế – chế tạo – lắp đặt các công trình trong lĩnh vực công nghệ hóa học, công nghệ hóa dược, chế biến thực phẩm, xử lý môi trường..., cung cấp các vật liệu phục vụ nông nghiệp, thủy sản và môi trường.
- đào tạo sau đại học theo các chuyên ngành hóa học và công nghệ hóa học.

- hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hóa học, công nghệ hóa học, hóa sinh