Quá trình phát triển

Viện Khoa học công nghệ xây dựng, tiền thân là Viện Thí nghiệm vật liệu xây dựng – trực thuộc Bộ Kiến trúc, được thành lập ngày 18 tháng 11 năm 1963.

Ngày 16 tháng 10 năm 1974, Viện thí nghiệm vật liệu xây dựng được đổi tên thành Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng – trực thuộc Bộ Xây dựng.

Ngày 16 tháng 5 năm 1988, Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng tiếp nhận Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng cơ bản thuộc Ủy ban Xây dựng Cơ bản Nhà nước, thành Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng, trực thuộc Bộ Xây dựng.

Ngày 24 tháng 10 năm 1996, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 782/TTg công nhận Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng là một trong 41 Viện Nhà nước.

Ngày 11 tháng 12 năm 1996, Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng đổi tên thành Viện Khoa học công nghệ xây dựng theo quyết định số 1056/BXD-TCLĐ của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ngày 23 tháng 5 năm 2007, Bộ Xây dựng ra quyết định số 789/QĐ-BXD phê duyệt đề án chuyển đổi Viện Khoa học công nghệ xây dựng thành tổ chức khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đang hoạt động theo mô hình này.

Chức năng nhiệm vụ

Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng là cơ quan nghiên cứu, phục vụ quản lý nhà nước và tư vấn hàng đầu của ngành Xây dựng.

Theo Quyết định số 98/QĐ-BXD ngày 25/01/2018, giấy phép đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế tổ chức khoa học và công nghệ, mã số doanh nghiệp 0100408233 ngày 23/03/2015 và chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số đăng ký A-735, Viện Khoa học công nghệ xây dựng có các chức năng nhiệm vụ sau:

Nghiên cứu khoa học, công nghệ, biên soạn quy chuẩn, tiêu chuẩn;

Phục vụ công tác quản lý Nhà nước các lĩnh vực thuộc ngành Xây dựng và tại các công trình quan trọng, công trình trọng điểm quốc gia;

Tư vấn xây dựng; lập dự án đầu tư, khảo sát địa chất, môi trường, lập hệ thống mốc, lưới phục vụ thiết kế, thi công, khai thác công trình; thiết kế, thẩm tra thiết kế và tổng dự toán công trình xây dựng; tư vấn đấu thầu, quản lý dự án, giám sát chất lượng xây lắp công trình; kiểm định chất lượng vật liệu, kết cấu, thiết bị; lưới trắc địa phục vụ xây dựng; chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng; kiểm tra, giám định chất lượng công trình xây dựng, xác định nguyên nhân, thiết kế sửa chữa, khắc phục sự cố kỹ thuật, kiểm tra chất lượng nước, môi trường, hệ thống cơ điện công trình, hạ tầng kỹ thuật đô thị và chuyển giao thiết bị công nghệ xây dựng; Chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng; Chứng nhận hợp chuẩn, thử nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu, hóa phẩm xây dựng; Kinh doanh, xuất nhập khẩu thiết bị công nghệ, thiết bị thí nghiệm xây dựng;

Thi công xây dựng mới; sửa chữa, cải tạo công trình; trùng tu, bảo tồn công trình di tích, công trình kiến trúc cổ;

Đào tạo và cấp bằng tiến sỹ kỹ thuât, trưởng phòng thí nghiệm, thí nghiệm viên, kiểm định viên, tư vấn giám sát chất lượng, quản lý dự án, tư vấn đấu thầu, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá, bồi dưỡng, tập huấn, phổ biến thông tin về khoa học công nghệ xây dựng và tiêu chuẩn hóa xây dựng, các chuyên đề kỹ thuật và hợp tác quốc tế các lĩnh vực khoa học công nghệ xây dựng;

Là tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá dùng cho công trình xây dựng. 

Hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao.