1. MỤC TIÊU

Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật theo 3 cấp trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề phù hợp với yêu cầu sản xuất, dịch vụ, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Phát triển thành trường trọng điểm Đồng bằng Sông Cửu Long, nằm trong quy hoạch mạng lưới trường đào tạo nghề trọng điểm của cả nước, từng bước tiếp cận, hội nhập trình độ đào tạo nghề ở các nước trong khu vực và trên thế giới; cung cấp lao động kỹ thuật có chất lượng cao cho thị trường lao động trong nước và nước ngoài.

3. NHIỆM VỤ

- Đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và Sơ cấp nghề.

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu, tham gia đào tạo phục vụ xuất khẩu lao động.

- Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật – công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo qui định của pháp luật.

- Liên kết đào tạo kỹ sư thực hành (khối K), Đại học kỹ thuật (khối A).

- Tham gia đào tạo, bồi dưỡng GV dạy nghề và tổ chức nghiên cứu khoa học sư phạm nghề.