Quá trình hình thành và phát triển

Viện Bơm và Thiết bị Thuỷ lợi được thành lập trên cơ sở Trung tâm Bơm và Máy xây dựng, gồm hai bộ phận

* Bộ phận Máy Bơm

- Từ 1983 đến 1993: Bộ môn Bơm và trạm bơm  là một bộ phận thuộc phòng Thủy lực, Viện nghiên cứu khoa học thuỷ lợi

- Từ năm 1993 Bộ môn bơm và trạm bơm được tách thành Bộ môn máy bơm và trạm bơm độc lập trực thuộc Viện nghiên cứu khoa học thủy lợi.

- Từ 1995 đến 1999 là  Bộ môn bơm và trạm thuộc Trung tâm máy thuỷ lực và thiết bị chuyên dùng thuỷ lợi, Viện nghiên cứu khoa học và kinh tế thuỷ lợi .

- Từ tháng 2/1999 sát nhập với phòng Máy xây dựng và phòng Chuyển giao công nghệ thành Trung tâm Bơm và Máy xây dựng trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi theo quyết định số: 24/1999/QĐ/BNN/TCCB ngày 01 tháng 02 năm 1999  của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tháng 7/2008 là Viện Bơm và Thiết bị Thuỷ lợi ( QĐ số 55/2008/QĐ-BNN ngày 24 tháng 4 năm 2008).

* Bộ phận máy xây dựng

- Từ 1974¸1995: Phòng Máy xây dựng trực thuộc Viện nghiên cứu khoa học thuỷ lợi

- 1995¸1998 Phòng Máy xây dựng trực thuộc Trung tâm Máy thuỷ lực và thiết bị chuyên dùng Thủy lợi, Viện nghiên cứu khoa học và kinh tế thuỷ lợi

- Từ năm 1999 đến 2008: Bộ môn Máy xây dựng trở thành một trong hai đơn vị chuyên môn của Trung tâm Bơm và Máy xây dựng, Viện khoa học thuỷ lợi

- Tháng 7/2008 là Viện Bơm và Thiết bị Thuỷ lợi ( QĐ số 55/2008/QĐ-BNN ngày 24 tháng 4 năm 2008).

Chức năng nhiệm vụ

Viện Bơm và Thiết bị Thuỷ lợi  có chức năng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu khoa học phục vụ dịch vụ công ích, chuyển giao công nghệ, đào tạo sau đại học, hợp tác quốc tế, tư vấn đầu tư và xây dựng các công trình về lĩnh vực Bơm, Trạm bơm, Thiết bị thuỷ lợi và môi trường phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên phạm vi cả nước.

Nhiệm vụ.

Nhiệm vụ Viện bơm và Thiết bị Thuỷ lợi được quy định theo nhiệm vụ của Viện khoa học Thuỷ lợi Việt Nam tại quy định số 55/2008/QĐ-BNN ngày 24/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể như sau:

1. Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền chiến lược phát triển, các chương trình, dự án, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về khoa học, công nghệ và các dự án phát triển công nghệ về Bơm, thiết bị thuỷ lợi, thiết bị môi trường; Tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nghiên cứu khoa học cơ bản và công nghệ về lĩnh vực bơm, trạm bơm, thiết bị thuỷ lợi, thiết bị môi trường nhằm năng cao hiệu quả sử dụng phục vụ xây mới, nâng cấp sửa chữa và quản lý khai thác các công trình thuỷ lợi. Các lĩnh vực nghiên cứu khoa học cụ thể:

- Bơm, trạm bơm, thiết bị phụ trợ trạm bơm

- Máy thuỷ lực cánh dẫn và thể tích, thiết bị  trong các hệ thống thuỷ lực, thiết bị cấp thoát nước và môi trường

- Máy xây dựng và các thiết bị chuyên dùng thuỷ lợi

- Thiết bị điều khiển, thiết bị đo, thiết bị đóng mở, nâng hạ công trình thuỷ lợi

- Kết cấu, công nghệ cơ khí và tự động hoá

- Các loại vật liệu mới phục vụ cho việc nghiên cứu chế tạo các loại thiết bị có khả năng chống ăn mòn, làm việc trong môi trường nước mặn, xâm thực, các giải pháp bảo vệ kết cấu kim loại;

- Chế độ thuỷ lực và đặc tính máy bơm;

- Các loại thiết bị đo phục vụ cho công tác nghiên cứu và khai thác các công trình thuỷ lợi, thiết bị nạo vét, vớt rác các cửa lấy nước và kênh mương, các thiết bị cắt rong rêu trên kênh, thiết bị đào kênh, các loại van kết hợp cơ và điện, các loại van sâu, van một chiều, van đóng mở nhanh;

- Thiết bị thi công chuyên dụng; thiết bị hạ thấp mực nước ngầm; thiết bị phun phủ kim loại.

3. Xây dựng mô hình thử nghiệm; chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ về bơm, trạm bơm và thiết bị thuỷ lợi vào phục vụ sản xuất theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức biên soạn các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn định mức kinh tế, kỹ thuật về bơm, trạm bơm và thiết bị chuyên dùng thuỷ lợi trình cấp có thẩm quyền ban hành.

5. Tổ chức sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu theo lĩnh vực được giao.

6. Thông tin khoa học, công nghệ theo chuyên ngành

7. Hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; liên doanh, liên kết trong nước và ngoài nước để thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo trong lĩnh vực bơm, trạm bơm và thiệt bị chuyên dùng thuỷ lợi.

8. Tham gia đào tạo sau đại học, liên kết đào tạo đại học, đào tạo bồi dường về kỹ thuật trong  lĩnh vực Bơm, trạm bơm và thiết bị thuỷ lợi theo quy định của pháp luật.

9. Quản lý tài chính và tổ chức thực hiện nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ và Giám đốc Viện khoa học thuỷ lợi Việt Nam giao.