Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm do Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Điều lệ của Trung tâm.

Các nhiệm vụ chính 

Nhiệm vụ thường xuyên

Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực đào tạo và hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ;

Xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo kỹ năng khởi nghiệp, ươm tạo, quản trị doanh nghiệp khoa học và công nghệ, quản trị sàn giao dịch công nghệ, kỹ năng xúc tiến giao dịch công nghệ, kỹ năng thương mại hóa công nghệ;

Hỗ trợ thành lập và hoạt động của các sàn giao dịch công nghệ, tổ chức xúc tiến chuyển giao công nghệ;

Hỗ trợ kết nối, phát triển mạng lưới sàn giao dịch công nghệ trong nước và liên kết với nước ngoài;

Hỗ trợ nguồn cung – cầu công nghệ, thương mại hóa công nghệ;

Cung cấp dịch vụ tư vấn, môi giới, đánh giá, định giá công nghệ;

Tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu, quảng bá công nghệ;

Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực được giao;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ giao.

 Các hoạt động dịch vụ 

Tư vấn và dịch vụ đào tạo, tổ chức đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp, viện, trường, địa phương;

Tư vấn, dịch vụ môi giới, đánh giá, định giá công nghệ;

Tư vấn, dịch vụ thương mại hóa công nghệ;

Giới thiệu đối tác tham gia đầu tư thương mại hóa công nghệ;

Tham gia các dự án đầu tư thương mại hóa công nghệ.