Qua 3 lần nhập tách đến tháng 2/1992 - sau khi tách tỉnh Gia Lai và Kon Tum, trường Dạy nghề Gia Lai ra đời. Thực hiện Luật Dạy nghề và hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh Gia Lai đã quyết định đổi tên trường thành Trường Trung cấp nghề Gia Lai (tháng 01/2007),  và quyết định đầu tư xây dựng mới để nâng lên trường Cao đẳng nghề  (tháng 10/2012).

Quá trình hoạt động của trường có thể tóm tắt như sau:

Từ 1976-1988: Trường ở trong cơ chế quản lý tập trung bao cấp của Nhà nước, đào tạo CNKT bậc 2/7 theo chỉ tiêu và được nhà nước phân bổ lao động về các xí nghiệp, công, nông, lâm trường. Quy mô tuyển sinh hàng năm khoảng 150-200. Tỷ lệ dân tộc thiểu số khoảng 20%

Từ 1988-1991: Đào tạo công nhân bậc 3/7 hệ 36 tháng - chủ yếu đào tạo các nghề Điện xí nghiệp, cơ khí, động lực, mộc, nề. Chỉ tiêu đào tạo 150 học sinh, tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số khoảng 15%.

Từ 1992-2006: Theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 13/2/1992 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai, đã đổi tên thành trường Dạy nghề Công nghiệp – Tiêu thủ công nghiệp. Đặc biệt, năm 2003, trường đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Trong gia đoạn này, trường đào tạo Công nhân  kỹ thuật lành nghề bậc 3/7 hệ 24 tháng, đào tạo hệ trung học nghề thời gian 42 tháng, đào tạo CNKT bậc 2/7 thời gian 13 tháng, đào tạo công nhân ngắn hạn từ 3 đến 6 tháng.

Giai đoạn này nhà trường liên tục mở rộng quy mô, cụ thể năm 1992: quy mô đào tạo 300hs dài hạn, 100 học sinh ngắn hạn; năm 2000: quy mô đào tạo dài hạn 600 học sinh, ngắn hạn 500-1000 học sinh, liên kết đào tạo Cao đẳng, Đại học, Trung cấp chuyên nghiệp : 300 – 400 học sinh – sinh viên, tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số là 25%.

Từ 2007-2009:  Theo Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 23/01/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai, đã đổi tên thành trường Trung cấp nghề Gia Lai. Quy mô Trung cấp nghề và dài hạn: gần 1800 hs; Sơ cấp nghề và ngắn hạn: 1500 học sinh; liên kết đào tạo: 400 sinh viên. Học sinh dân tộc thiểu số hệ TCN khoảng 25%.

Từ 2010-2012: Năm 2010, trường vinh dự đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Trong suốt quá trình hoạt động, từ khi thành lập đến năm 2012, trước khi nâng cấp thành trường Cao đẳng, nhà trường đã đào tạo 30.614 lượt học viên gồm dạy nghề dài hạn và trung cấp nghề: 8.194 học sinh; công nhân bậc 2/7: hơn 3.000 học sinh; dạy nghề ngắn hạn, sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên: 17.900 học viên; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp: 1520 học viên. Quy mô đào tạo đạt gần 8.000 lượt người/năm. Ngày 18/10/2012 Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội ra quyết định số 1450/QĐ-BLDTBXH thành lập trường Cao đẳng nghề Gia Lai trên cơ sở nâng cấp trường Trung cấp nghề Gia Lai.

Từ 2013-2016: Nhà trường tiếp tục đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất, đổi mới công tác tư vấn tuyển sinh học nghề, đổi mới phương thức đào tạo để tạo nhiều điều kiện cho người học. Cho đến năm 2016, nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng 84.388 học viên. Trong đó: đào tạo chính quy: 17.035 người; đào tạo thường xuyên (gồm dạy nghề ngắn hạn, dạy nghề cho nông dân, người khuyết tật, bồi dưỡng nâng bậc thợ cho công nhân); 33.895 học sinh. Quy mô đào tạo tăng dần, năm 1992 là 200 người/năm, đến năm 2016 quy mô đào tạo đạt 10.000 lượt người/năm, trong đó hệ chính quy tập trung là 1.100 SV.

Từ 2016 - đến nay (2018): Để nâng cao chất lượng dạy và học, hàng năm nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn như Hội giảng cấp cơ sở, Hội thi thiết bị tự làm, Hội thi tay nghề sinh viên… từ đó lựa chọn những hạt nhân tiêu biểu tham gia các Hội thi cấp tỉnh và toàn quốc và đã đạt được nhiều giải chính thức. Trong qua trình hoạt đông, nhà trường đã gắn kết với nhiều doanh nghiệp trong nước, được doanh nghiêp chia sẻ, đồng hành trong việc tổ chức xây dựng chương trình đào tạo, bố trí sinh viên thực tập và tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp làm việc tai doanh nghiệp. Để ghi nhận những thành tích mà nhà trường đã cống hiên hơn 40 năm qua, Chủ tịch nước đã có Quyết định số 2173/QQD-CTN ngày 10/10/2016 tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho trường.

Kết quả quá trình hoạt động của trường đã khẳng định xu hướng liên tục đi lên. Để giữ vững truyền thống và thành tích đã đạt được, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong chặng đường mới, tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, lao động của trường Cao đẳng nghề Gia Lai giữ vững đoàn kết nhất trí, phấn đấu vươn lên về nhiều mặt. Nhà trường tiếp tục có phương hướng hoạt động đúng đắn trong mở rộng quy mô, cải tiến nội dung phương pháp, định hướng nghề đào tạo phù hợp nhu cầu thị trường, mở rộng liên kết đào tạo với các trường, đồng hành cùng các doanh nghiệp để hỗ trợ nhau cùng phát triển. Cùng với sự phát triển của đất nước, của tỉnh, trường Cao đẳng nghề Gia Lai quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và sứ mệnh cấp trên giao cho.

Mục tiêu chung của nhà trường

Xây dựng trường Cao đẳng nghề Gia Lai trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ kỹ năng nghề cao, nhằm phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh Gia Lai và đất nước; đóng vai trò chủ đạo thúc đẩy các cơ sở  dạy nghề trong tỉnh, khu vực cùng phát triển, tiến tới xây dựng thành trường cao đẳng nghề chất lượng cao tiếp cận trình độ khu vực năm 2020.