I. Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm:

-        Tiền thân Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ là Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng được thành lập vào giữa thập niên 80 trực thuộc Ủy Ban Khoa học, kỹ thuật tỉnh Hậu Giang (cũ); năm 1994 đổi tên thành Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ và Môi trường Cần Thơ theo Quyết định số 660/QĐ.UBT.94 ngày 01 tháng 04 năm 1994 của UBND tỉnh Cần Thơ; năm 2001 đổi tên thành Trung tâm Thông tin Khoa học – Công nghệ Cần Thơ theo Quyết định số 1445/QĐ-CT.UB ngày 01 tháng 06 năm 2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ; năm 2002 đổi tên thành Trung tâm Thông tin – Tư liệu Cần Thơ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cần Thơ theo Quyết định số 2063/QĐ-CT.UB ngày 21/06/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ; từ năm 2004 khi thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, Trung tâm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ (Theo Quyết định số 53/2004/QĐ-UBND, 2089/QĐ-UBND);

-        Từ ngày 27/9/2013 đến nay đổi tên thành Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ theo Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

II. Chức năng - nhiệm vụ:

1.   Chức năng: Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ là cơ quan trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động thông tin và thống kê khoa học và công nghệ và cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

2.   Nhiệm vụ:                                                    

-        Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng:

+    Tổ chức và phát triển nguồn thông tin KH&CN (tin lực KH&CN) nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long; Số hóa các nguồn tin quan trọng của địa phương; Tham gia liên hiệp thư viện Việt Nam về các nguồn thông tin KH&CN; Xây dựng và phát triển thư viện và thư viện điện tử về thông tin khoa học và công nghệ của địa phương;

+  Tổ chức và thực hiện công tác thông tin tuyên truyền KH&CN đưa tri thức khoa học đến với mọi người thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng,

+      Tổ chức các lớp tập huấn, cung cấp thông tin về khoa học và công nghệ; Xây dựng các phim video về thành tựu, tiến bộ khoa học và công nghệ địa phương; Xuất bản các ấn phẩm thông tin KH&CN định kỳ như: Tổng luận, chuyên đề, bản tin chọn lọc, tạp chí và bản tin KH&CN địa phương, bản tin nhanh, bản tin phục vụ nông nghiệp - nông thôn, tổng quan hàng năm các thành tựu KH&CN trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

+      Tổ chức và hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN đối với các đơn vị thuộc địa phương quản lý; Tổ chức và thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN; Tổ chức thu thập, tổng hợp, dự báo, phân tích thông tin thống kê KH&CN theo yêu cầu của UBND thành phố và Sở Khoa học và Công nghệ; Xuất bản ấn phẩm định kỳ về thống kê KH&CN của địa phương;

+     Lưu giữ, phổ biến và sử dụng kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố và cấp cơ sở trong phạm vi địa phương; Thông tin về các nhiệm vụ KH&CN đã hoàn thành và các nhiệm vụ đang tiến hành trong phạm vi địa phương thông qua trang thông tin điện tử của cơ quan và xuất bản ấn phẩm định kỳ hàng năm “Kết quả các nhiệm vụ KH&CN” và “Danh mục các đề tài, dự án đang tiến hành”;

+       Xây dựng và phát triển các mạng thông tin KH&CN của địa phương và của vùng có kết nối với Mạng thông tin KH&CN Việt Nam (VISTA), mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam (VinaREN) và các mạng thông tin khác trong nước và quốc tế;

+     Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin nghiên cứu và phát triển (R&D) của địa phương, vùng có kết nối với cơ sở dữ liệu về nghiên cứu và phát triển của Việt Nam do Cục Thông tin KH&CN quản lý;

+      Đẩy mạnh kết nối, phát triển và khai thác Mạng nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam (VinaREN), hạ tầng tiên tiến của Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo;

+      Tổ chức hoặc tham gia tổ chức triển lãm, chợ công nghệ thiết bị, sàn giao dịch công nghệ và các hoạt động khác nhằm góp phần thúc đẩy sự hình thành và phát triển của thị trường công nghệ. Triển khai dịch vụ tư vấn, môi giới và giao dịch thông tin công nghệ theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở địa phương;

+     Tổ chức và thực hiện xử lý phân tích – tổng hợp và cung cấp thông tin phục vụ hoạch định đường lối, chính sách quản lý khoa học và công nghệ các cơ quan Đảng, cơ quan quản lý nhà nước; Phát triển dịch vụ phân tích thông tin có giá trị gia tăng cao đáp ứng nhu cầu lãnh đạo, quản lý trong quy hoạch chiến lược, chính sách, quy hoạch phát triển, chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường;

+        Hướng dẫn, đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ;

+        Tổ chức và thực hiện hợp tác vùng và quốc tế về thông tin KH&CN;

+        Và các nhiệm vụ thường xuyên khác theo chức năng do Giám đốc Sở giao.

-      Nhiệm vụ KH&CN của Nhà nước: Xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong lĩnh vực thông tin, thư viện, công nghệ thông tin, thống kê KH&CN… thông qua các đề tài dự án KH&CN được giao trực tiếp hoặc tuyển chọn, xét chọn;

-       Nhiệm vụ khác: Tổ chức và thực hiện các dịch vụ, tư vấn về KH&CN như: Thông tin KH&CN, công nghệ thông tin, chuyển giao công nghệ, phân phối sản phẩm KH&CN nhằm phát triển thị trường KH&CN, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, đào tạo - tập huấn và các dịch vụ KH&CN khác theo quy định của pháp luật.