TẦM NHÌN

Với đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, CAP hướng tới trở thành tổ chức nghiên cứu tầm cỡ khu vực Đông Nam Á, là đơn vị nghiên cứu quan trọng của IPSARD và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có uy tín đối với các đối tác trong nước và quốc tế.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Trung tâm có chức năng tham mưu trong lĩnh vực tư vấn chính sách và phát triển NTNN cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ NN&PTNT, các cơ quan nhà nước, các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp tư nhân với các nhiệm vụ cụ thể:

-  Nghiên cứu xây dựng, đánh giá, thẩm định, phản biện chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển nông nghiệp; tThực hiện điều tra cơ bản trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo quy định của pháp luật;

-  Tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu, mô hình kinh tế; phân tích tác động chính sách và dự báo xu hướng phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật;

-  Thực hiện dịch vụ, liên doanh, liên kết, hợp tác trong nghiên cứu, tư vấn, đào tạo, nâng cao năng lực, phổ biến kết quả nghiên cứu, triển khai các dự án về phát triển nông nghiệp với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

-  Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia đào tạo, nghiên cứu chính sách và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo quy định của pháp luật;

-  Tổ chức diễn đàn thảo luận về các vấn đề chính sách để các cơ quan xây dựng chính sách và các đối tượng hưởng lợi tham gia ý kiến đóng góp;

-  Hợp tác trao đổi thông tin, xuất bản kết quả các công trình nghiên cứu dưới dạng bài báo chuyên ngành, sách chuyên khảo, các kênh truyền thông đại chúng trong nước và quốc tế.