CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Tham gia xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm và hàng năm, các chương trình, dự án về khuyến nông.

2. Triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án khuyến nông sau khi được SNN phê duyệt:

    + Xây dựng và trình SNN kinh phí hàng năm về các chương trình, dự án khuyến nông và tổ chức việc thực hiện sau khi SNN phê duyệt.

    + Ký các hợp đồng khuyến nông với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

    + Trực tiếp triển khai một số chương trình khuyến nông và mô hình.

3. Phối hợp với các Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, TTDVNN các huyện và địa phương tổ chức triển khai các chương trình, dự án khuyến nông.

4. Chủ trì xây dựng chương trình, tài liệu hướng dẫn khuyến nông; tổ chức tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ cho cán bộ, cộng tác viên khuyến nông các huyện, địa phương và nông dân.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các thông tin khoa học công nghệ, thị trường; mô hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh, mô hình Hợp tác xã, mô hình nông thôn mới.

6. Tổ chức và tham gia tổ chức các hội thi, hội thảo, hội chợ, triển lãm, diễn đàn, tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm liên quan đến hoạt động nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn.

7. Tham gia tập huấn và đạo tạo nghề nông, lâm, ngư nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn theo phân công của Giám đốc SNN.

8. Phối hợp các tổ chức trực thuộc SNN trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai tại địa phương.

9. Nghiên cứu, sản xuất và cung ứng giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản cho sản xuất.

10. Thực hiện các hoạt động khuyến nông theo đơn đặt hàng của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật (thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề,…).

11. Tư vấn và cung cấp các loại hình dịch vụ nông nghiệp theo quy định của pháp luật (cung cấp giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, vật tư nông nghiệp, dịch vụ cơ giới,…).

12. Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, dự án về khuyến nông theo quy định.

13. Thực hiện cải cách hành chính và đổi mới phương thức làm việc, hiện đại hoá, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác khuyến nông.

14. Quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản, tài chính, vật tư, kinh phí, lao động và các nguồn lực khác được giao theo quy định.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do SNN giao./.