Lĩnh vực hoạt động.

- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về văn thư lưu trữ;

- Chỉnh lý tài liệu;

- Số hóa tài liệu;

- Sản xuất và cung cấp các thiết bị phục vụ công tác văn thư lưu trữ;

- Viết và cung cấp các phần mềm quản lý về văn thư lưu trữ

- Tư vấn quản lý văn thư lưu trữ

 3. Nguồn nhân lực.

Ngoài các cán bộ là các nhà khoa học, giảng viên, đang công tác chính nhiệm tại Trung tâm, Trung tâm đã tuyển dụng và đào tạo trên 30 nhân viên tốt nghiệp từ trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành văn thư - lưu trữ tham gia dịch vụ.

Ngoài ra, khu vực miền Nam và miền Trung - Tây Nguyên, Trung tâm đã tuyển dụng đủ lượng nhân viên trực tiếp tham gia dịch vụ theo yêu cầu phát triển của Trung tâm.

Bên cạnh đó, Trung tâm chú trọng lựa chọn tư vấn là những chuyên gia công tác trong ngành Văn thư - Lưu trữ tại các cơ quan lưu trữ của Đảng và Nhà nước đang công tác hoặc đã nghỉ hưu tham gia trực tiếp vào hoạt động với tư cách là cán bộ tư vấn trực tiếp thực hiện công việc.

Cơ cấu tổ chức: Trung tâm được tổ chức theo cơ cấu sau:

- Hội đồng Trung tâm.

- Ban Giám đốc (gồm Giám đốc và các Phó giám đốc).

- Hội đồng khoa học.

- Các phòng - ban chuyên môn gồm:

+ Phòng Dịch vụ chỉnh lý;

+ Phòng Đào tạo, bồi dưỡng;

+ Phòng Số hóa;

+ Phòng Cung cấp vật tư;

- Văn phòng :

+ Phòng Kế toán;

+ Phòng Hành chính.