Lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ: Nghiên cứu khai thác những giá trị văn hóa Phương Đông phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội; Dịch vụ Khoa học và công nghệ: Thông tin, tư vấn chuyển giao công nghệ, đào tạo cán bộ nghiệp vụ chuyên môn, tổ chức hội thảo khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên; Liên kết với các cơ quan khoa học trong và ngoài nước nhằm cung cấp thông tin, tư vấn, dịch vụ các loại hình đào tạo và chuyển giao công nghệ