Chức năng nhiệm vụ

Xây dựng các chương trình, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nông nghiệp, lâm nghiệp phục vụ phát triển kinh tế xã hội của vùng Trung du miền núi phía Bắc;

•    Nghiên cứu chọn tạo, khảo nghiệm và phát triển giống cây trồng nông lâm nghiệp, cây đặc sản có giá trị hàng hoá cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên và kinh tế của Vùng; 

•    Nghiên cứu về Chè và Cà phê chè phục vụ cho địa bàn cả nước; 

•    Xây dựng biện pháp kĩ thuật thâm canh tăng năng suất cây trồng,vật nuôi, nâng cao chất lượng nông lâm sản , cải thiện và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, đất, nước,và  bảo vệ môi trường; 

 

•    Nghiên cứu các vấn đề nông thôn và thị trường nông lâm sản trong Vùng.