Chức năng

- Triển khai các nghiên cứu ứng dụng trong các lĩnh vực khoa học môi trường, công nghệ môi trường và nghiên cứu phát triển bền vững.

- Triển khai dịch vụ đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho các dự án đầu tư của Nhà nước, tổ chức quốc tế, công ty trong, ngoài nước; triển khai đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) cho các quy hoạch, kế hoạch, chương trình của Nhà nước, bộ, nghành, địa phương.
- Triển khai quan trắc, giám sát môi trường cho các dự án, các bộ, ngành, địa phương, các dự án quốc tế.

- Triển khai các quy hoạch môi trường cho các địa phương, các ngành, lĩnh vực.

- Thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học về môi trường và phát triển bền vững do Nhà nước, tỉnh, TP, bộ, ngành, tổ chức quốc tế giao.

- Đào tạo về các lĩnh vực khoa học môi trường, công nghệ môi trường; thực hiện các dịch vụ về thông tin KH và CN về môi trường, chuyển giao công nghệ bảo vệ môi trường.
- Hợp tác quốc tế và trong nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Nhiệm vụ

Để thực hiện tốt các chức năng trên, Viện Khoa học Môi trường và Phát triển thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Nâng cao năng lực về tổ chức: xây dựng các phòng, ban nghiên cứu, triển khai có đủ lực lượng các cán bộ chính nhiệm và kiêm nhiệm tại trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh và các Chi nhánh ở miền Bắc và miền Trung.

- Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ môi trường và phát triển bền vững.

- Triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng về khoa học môi trường, công nghệ môi trường và phát triển bền vững.

- Thực hiện các dịch vụ về ĐTM, ĐMC, giám sát, quan trắc môi trường, quy hoạch môi trường cho Nhà nước, địa phương, công ty trong, ngoài nước tại Việt Nam và ở nước ngoài.
- Đào tạo cán bộ, chuyên gia trong các lĩnh vực khoa học môi trường và công nghệ môi trường.
- Thực hiện các hoạt động về hợp tác quốc tế và trong nước về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

- Thực hiện báo cáo hoạt động KH và CN hàng năm theo quy định về Sở KH và CN.