Sứ mệnh của chúng tôi là khơi nguồn cảm hứng, kết nối và tạo dựng quyền năng cho mọi cá nhân và cộng đồng nhằm giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường thông qua các giải pháp kinh doanh sáng tạo và bền vững.

CSIP thúc đẩy sự vận động tích cực của hệ sinh thái hỗ trợ DNXH và thực hiện sứ mệnh của mình thông qua 03 trụ cột hành động là Truyền cảm hứng, Kết nối và Trao quyền. Chúng tôi khơi nguồn cảm hứng, kết nối và tạo dựng quyền năng cho mọi cá nhân và cộng đồng nhằm giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường thông qua các giải pháp kinh doanh sáng tạo và bền vững.

Ngoài ra, CSIP còn hoạt động tích cực trong khu vực ASEAN, kết nối với các tổ chức tiên phong nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp xã hội trong khu vực, xây dựng các nền tảng chuyên đề cho các sáng kiến khu vực như tài chính, tư vấn, hoặc các doanh nghiệp xã hội xuyên biên giới làm việc trong du lịch bền vững, nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe v..v...