Sứ mệnh

“Đào tạo chuyên gia chất lượng cao ở bậc sau đại học và tham gia đào tạo trình độ đại học cùng với các đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng, tư vấn và chuyển giao công nghệ; đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, bồi dưỡng, nâng cao trình độ khoa học, công nghệ, phổ cập công nghệ mới cho các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin – truyền thông nhằm góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.”

Tầm nhìn

“Trở thành viện nghiên cứu và đào tạo xuất sắc, thuộc nhóm dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.”