Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông kế hoạch hoạt động dài hạn, trung hạn, hàng năm của Viện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng chiến lược, quy hoạch, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án, dự án, mô hình, giải pháp phát triển trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm và nội dung số theo phân công của Bộ trưởng.

Tổ chức nghiên cứu, tham gia xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chí đánh giá, chứng nhận về chức năng, tính năng kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật và các định mức chuyên ngành khác trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm và nội dung số.

Nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ về phần mềm và nội dung số; hỗ trợ nghiên cứu, phát triển các sáng tạo, ý tưởng mới, công nghệ, sản phẩm tiên tiến trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm và nội dung số.

Thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được giao; xúc tiến các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm và nội dung số thông qua các hội thảo, hội nghị, các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn.

Tổ chức đo thử, đánh giá, kiểm định sản phẩm phần mềm và nội dung số theo quy định của pháp luật.

Tổ chức điều tra, khảo sát hiện trạng, thu thập thông tin, đánh giá tác động của chính sách, phân tích, dự báo xu hướng phát triển lĩnh vực công nghiệp phần mềm và nội dung số.

Xây dựng các cơ sở dữ liệu, trang thông tin điện tử về thị trường, doanh nghiệp, sản phẩm phần mềm và nội dung số; phát hành các ấn phẩm, tạp chí khoa học trên cơ sở các kết quả nghiên cứu và các hoạt động liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện theo quy định của pháp luật.

Nghiên cứu, tổ chức triển khai các biện pháp, giải pháp, đề án, dự án hỗ trợ, thúc đẩy phát triển và ứng dụng phần mềm và phần mềm mã nguồn mở.

Nghiên cứu, phát triển, cung cấp các sản phẩm mẫu và dịch vụ tư vấn về phần mềm và nội dung thông tin số và các dịch vụ tư vấn có liên quan khác.

Tổ chức thực hiện các dự án, chương trình hợp tác quốc tế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng; tiếp nhận tài trợ, viện trợ của các cơ quan, tổ chức quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu – phát triển công nghiệp phần mềm và nội dung số phù hợp với quy định của pháp luật.

Tổ chức thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại, phát triển thị trường; hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm và nội dung số đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Được chủ động phát triển các hoạt động sự nghiệp có thu liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện theo quy định của pháp luật; bảo toàn và phát triển nguồn lực được giao.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.