Chức năng của ILSLA

 Tập hợp, đoàn kết các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, học giả, doanh nhân để tham gia nghiên cứu, thực hiện các chương trình, đề tài, đề án, dự án khoa học trên các lĩnh vực pháp luật, trợ giúp pháp lý, cũng như các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, qua đó góp phần năng cao nhận thức pháp luật, khuyến nghị đến chính quyền các cấp kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chính sách phát triển kinh tế xã hội.

 Nhiệm vụ của ILSLA

 Thứ nhất: Tổ chức nghiên cứu, đánh giá và tổng kết thực tiễn một số vấn đề phát sinh từ các dự án luật tác động đến phát triển kinh tế - xã hội nhằm đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các chương trình, dự án luật được nhà nước giao;

 Thứ hai: Thực hiện các dịch vụ khoa học: Tư vấn, phản biện các chương trình, chính sách, dự án luật theo đơn đặt hàng của Nhà nước và Liên hiệp Hội Việt Nam; Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, truyền thông, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, năng lực cộng đồng, doanh nghiệp, nhà quản lý về các nhiệm vụ được giao.

 Thứ ba: Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho các tổ chức thành viên, hội viên thuộc Liên hiệp hội Việt Nam, người nghèo và đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật; đại diện pháp luật cho tổ chức, cá nhân và thu thù lao để bù đắp chi phí cho hoạt động của Viện.

 Thứ tư: Là diễn đàn của các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia, học giả và bạn đọc quan tâm đến những vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật và trợ giúp pháp lý thảo luận; là cầu nối giữa chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước với nhân dân trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 Thứ năm: Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế để thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.