Viện An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng (Tên tiếng Anh: Nutrition and Food safety Institute, tên viết tắt: NFSI) là tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam).

Hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ, Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Điều lệ và các quy định của Liên hiệp Hội Việt Nam.
Tiền thân của Viện An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng là Viện Thực phẩm và Dinh dưỡng gia đình được thành lập ngày 02 tháng 5 năm 2012 theo Quyết định số 297/QĐ-LHHVN của Liên hiệp Hội Việt Nam. Viện được đổi tên thành Viện An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng từ ngày 25 tháng 9 năm 2018 theo Quyết định số 981/QĐ-LHHVN của Liên hiệp Hội Việt Nam.
Trụ sở chính của Viện An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng (sau đây gọi tắt là Viện): Tầng 3, số 130, Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Chức năng của Viện:

Nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ mới, phát triển sản phẩm đảm bảo dinh dưỡng hợp lý và an toàn thực phẩm;

Tư vấn, phản biện, giám định xã hội về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm;

Cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ và đào tạo lĩnh vực dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.

Nhiệm vụ của Viện:

Nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm; quản trị chuỗi thực phẩm an toàn và truy xuất nguồn gốc thực phẩm;

Dịch vụ: Khoa học công nghệ (chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy, hệ thống quản lý chất lượng, thử nghiệm lâm sàng); Đào tạo, tập huấn, xác nhận kiến thức, tư vấn thủ tục hành chính; Tổ chức hội nghị, hội thảo, hội đồng chuyên gia, triển lãm trong nước, quốc tế về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm;

Khảo sát, đánh giá, thẩm định và thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề tài, dự án trong nước và quốc tế liên quan đến dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.