Chức năng

- Là đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, quy hoạch phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là  Viện Hàn lâm) và các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm; quản lý, điều hành, duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử của Viện Hàn lâm (www.vast.gov.vn); bảo đảm an toàn, bảo mật hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn máy tính, an toàn mạng của Viện Hàn lâm;

- Là đơn vị có thu, hoạt động công nghệ cao, nghiên cứu và triển khai dự án, tư vấn, xây dựng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tự động hóa và tính toán hiệu năng cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Nhiệm vụ

Thực hiện các nhiệm vụ về quản lý và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và tính toán khoa học trong toàn Viện Hàn lâm, cụ thể:

   a) Xây dựng, quản lý, duy trì và khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin, Cổng thông tin điện tử, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, hệ thống bảo mật, an ninh mạng của Viện Hàn lâm (www.vast.gov.vn), cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Viện Hàn lâm để phục vụ sự chỉ đạo, điều hành, quản lý của Lãnh đạo Viện Hàn lâm theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm;

   b) Cung cấp các dịch vụ trực tuyến của Viện Hàn lâm; quản lý, quy hoạch, phân bổ và cấp phát các tài nguyên trên mạng máy tính và máy tính hiệu năng cao phục vụ tính toán khoa học do Trung tâm được giao quản lý; đảm bảo việc kết nối mạng của Viện Hàn lâm với Chính phủ và các cơ quan Nhà nước theo quy định của Nhà nước;

   c) Nghiên cứu, phát triển các phần mềm dùng chung phục vụ cho việc tin học hóa hoạt động quản lý của Viện Hàn lâm; hướng dẫn, chuyển giao giải pháp kỹ thuật, công nghệ, quy trình và các nội dung chuyên môn nghiệp vụ về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng, vận hành các trang/cổng thông tin điện tử trong các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm;

   d) Triển khai các giải pháp tin học hóa quản lý hành chính, tích hợp dữ liệu chuyên ngành, thông tin khoa học trên mạng diện rộng; là đơn vị đầu mối của Viện Hàn lâm cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng;

   đ) Tham gia nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tính toán khoa học và công nghệ tính toán hiệu năng cao. Thiết kế, chế tạo các sản phẩm phần mềm, các hệ thống nhúng và các sản phẩm công nghệ thông tin và tự động hóa;

   e) Tư vấn và thực hiện các dự án xây dựng công trình, dự án ứng dụng công nghệ và các dịch vụ khác có liên quan đến công nghệ thông tin, tính toán khoa học và công nghệ tính toán hiệu năng cao, gồm các hoạt động: lập dự án, quản lý dự án, khảo sát, thiết kế sơ bộ, thiết kế thi công, xây dựng công trình, soạn thảo hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, thẩm tra, thẩm định, giám sát kỹ thuật.

   g) Hợp tác quốc tế về nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm;

   h) Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm;

   i) Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của Nhà nước;

   k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giao.