Trung tâm là đơn vị có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập và có tài khoản riêng tại ngân hàng. Phạm vi hoạt động của trung tâm rộng khắp tại các nước trong khu vực và trên toàn lãnh thổ Việt Nam. 

Chức năng, nhiệm vụ:

Nghiên cứu triển khai và tư vấn dịch vụ quản lý môi trường:

- Tham gia nghiên cứu các vấn đề về đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, quy hoạch môi trường, kiểm soát ô nhiễm quản lý chất thải, vệ sinh môi trường…

- Nghiên cứu, triển khai các dự án, đề tài thuộc lĩnh vực quan trắc phân tích và mô hình hóa môi trường phục vụ cho công tác kiểm soát, quản lý, đánh giá hiện trạng, đánh giá tác động, quy hoạch và dự báo ô nhiễm môi trường. 

- Tư vấn xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình, chính sách quản lý môi trường cho các cơ quan nhà nước. 

- Tư vấn xây dựng các hệ thống quản lý môi trường theo ISO14000.

Nghiên cứu triển khai và tư vấn dịch vụ công nghệ môi trường:

- Quan trắc và phân tích môi trường;

- Nghiên cứu triển khai áp dụng công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường cho các doanh nghiệp, nhà máy, khu công nghiệp, đô thị, nông thôn, các địa phương và cơ quan quản lý nhà nước…

- Tư vấn thiết kế và giám sát xây dựng công trình môi trường.

- Tư vấn và chuyển giao công nghệ, cung cấp hóa chất, vật tư, thiết bị trong ngành môi trường.

Đào tạo:

- Tổ chức các hình thức giáo dục và nâng cao trình độ nhận thức cộng đồng về môi trường. 

- Cung cấp dịch vụ đào tạo về thể chế và phát triển nguồn nhân lực quản lý môi trường cho các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh khác.

- Tổ chức mở các lớp đào tạo bồi dưỡng về: chính sách và pháp luật môi trường, kỹ năng quản lý môi trường, sản xuất sạch...

Hợp tác khoa học công nghệ trong nước và quốc tế:

- Hợp tác với các Bộ Ban ngành, các Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

- Hợp tác với các đơn vị liên quan trong công tác đào tạo nhân lực về bảo vệ môi trường.

- Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước khác có liên quan.

Truyền thông môi trường:

- Tổ chức các hình thức tuyền truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về môi trường.

- Tổ chức và phối hợp tổ chức các sự kiện hưởng ứng về môi trường như: Khảo sát, đánh giá và bình chọn các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực vào công tác bảo vệ môi trường.

Trung tâm có gần 20 cán bộ làm việc 100% thời gian và một số cán bộ kiêm nhiệm được đào tạo chính quy trong các chuyên ngành môi trường, hóa phân tích, vi sinh, kinh tế, quản trị, marketing... có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu, triển khai các dịch vụ khoa học công nghệ và truyền thông môi trường.