Ngày 27/3/2013, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1103/QD-BGDĐT cho phép Học viện Phụ nữ Việt Nam được tổ chức đào tạo bậc Đại học hệ chính quy 2 ngành Công tác xã hội và Quản trị kinh doanh kể từ năm 2013.

Mục tiêu

Kế thừa sự phát triển hơn 60 năm của trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương, Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức:

·         Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội LHPN các cấp, cán bộ nữ cho hệ thống chính trị

·         Tham gia đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao (đại học, sau đại học), có chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội

·         Nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để tham mưu cho Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ

·         Đề xuất với Đảng, Nhà nước những vấn đề liên quan đến phụ nữ, công tác phụ nữ, bình đẳng giới và nghiên cứu phục vụ đào tạo, bồi dưỡng của Học viện.

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo đại học các chuyên ngành:

·         1. Quản trị kinh doanh (Marketing & Thương mại điện tử; Tài chính & đầu tư; Tổ chức & nhân lực) 2. Công tác xã hội 3. Giới và Phát triển 4. Luật (Luật hành chính; Luật dân sự) 5. Luật kinh tế 6. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị lữ hành; Quản trị khách sạn) 7. Kinh tế (Kinh tế quốc tế; Kinh tế đầu tư) 8. Tâm lý học (Tham vấn – Trị liệu; Tâm lý ứng dụng trong hôn nhân gia đình) 9.Truyền thông đa phương tiện (Thiết kế đa phương tiện; Báo chí đa phương tiện) 10. Công nghệ thông tin 11. Xã hội học

·         Chương trình đào tạo Thạc sĩ các chuyên ngành:

         1. Công tác xã hội

         2. Quản trị kinh doanh

·         Chương trình trung cấp Công tác Phụ nữ, Chính trị - Hành chính

·      Các chương trình hợp tác liên kết đào tạo cử nhân: các ngành Xã hội học, Khoa học quản lý

·    Các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn bao gồm bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phụ nữ và các chuyên đề khác

Hoạt động nghiên cứu

Các hoạt động nghiên cứu của trường bao gồm:

·         Nghiên cứu lý luận về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với phụ nữ và công tác phụ nữ.

·         Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Hội LHPNVN trong các giai đoạn, các vấn đề liên quan đến công tác Phụ nữ, công tác cán bộ nữ và phong trào phụ nữ.

·         Tổng kết thực tiễn và nghiên cứu khoa học về những vấn đề liên quan đến phụ nữ, giới, gia đình, trẻ em... nhằm đề xuất các can thiệp chính sách, các chương trình, dự án hỗ trợ cộng đồng.

Kết quả là, trường đã thực hiện được 58 công trình nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở.... Ngoài ra còn tham gia biên soạn trên 20 đầu sách về giới, phụ nữ, phong trào phụ nữ, gia đình và các vấn đề xã hội, tài liệu truyền thông Công ước về loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ của Hội đồng Liên hợp quốc...