Nhiệm vụ

1. Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

a) Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc các hệ lớp theo kế hoạch của Giám đốc Học viện.

b) Đào tạo sau đại học chuyên ngành kinh tế chính trị học.

c) Bồi dưỡng kiến thức và phương pháp nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành kinh tế chính trị học.

2. Về nghiên cứu khoa học

a) Nghiên cứu các vấn đề về kinh tế chính trị học Mác-Lênin và kinh tế chính trị học nói chung nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy chuyên ngành kinh tế chính trị học, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đấu tranh chống các quan điểm thù địch, sai trái, góp phần tích cực vào công tác tư tưởng của Đảng

b) Nghiên cứu xây dựng chương trình, nội dung, tổ chức biên soạn, chỉnh lý các giáo trình, tài liệu học tập và tài liệu tham khảo về kinh tế chính trị học.

c) Phối hợp với các ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp nghiên cứu các vấn đề thực tiễn về kinh tế chính trị học.

3. Thông tin và công bố các kết quả nghiên cứu về kinh tế chính trị học trên tạp chí khoa học theo quy định của pháp luật và của Giám đốc Học viện.

4. Tham mưu cho Giám đốc Học viện về chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học về kinh tế chính trị học.

5. Hướng dẫn về nội dung và phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu kinh tế chính trị học cho đội ngũ giảng viên của Học viện, các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các trường bồi dưỡng cán bộ các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

6. Hợp tác với các tổ chức trong nước và nước ngoài trong nghiên cứu, đào tạo về kinh tế chính trị học theo quy định của pháp luật và của Giám đốc Học viện.

7. Quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Viện về mọi mặt; thực hiện chế độ, chính sách, công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Viện theo thẩm quyền; thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính và tài sản theo phân cấp của Giám đốc Học viện.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.