1. Chức năng , nhiệm vụ

a) Chức năng:

- Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển ( có vị trí như Viện chuyên đề về động lực học sông biển) là tổ chức sự nghiệp khoa học công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng được mở tài khoản tại Kho bạc và ngân hàng nhà nước; trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

- Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển có chức năng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu khoa học phục vụ công ích của nhà nước, tham gia đào tạo sau đại học, hợp tác Quốc tế và tư vấn, chuyển giao công nghệ về động lực học sông ngòi, cửa sông ven biển; thủy lực, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai trong phạm vi cả nước.

b) Nhiệm vụ:

- Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền chiến lược, các chương trình, dự án, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về khoa học công nghệ trong lĩnh vực sông ngòi, cửa sông ven biển, năng lượng mới, thủy lực công trình, phòng chống lũ lụt và giảm nhẹ thiên tai; tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về động lực học sông biển theo quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng thí nghiệm trọng điểm:

+ Tổ chức triển khai các nghiên cứu khoa học và công nghệ có tính nền tảng , tính đi trước, tính chiến lược trên cơ sở bám sát các định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội Quốc gia và tiến bộ khoa học hiện đại trên thế giới;

+ Tập hợp và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ trình độ cao, tạo môi trường thuận lợi cho công tác nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, hợp tác nghiên cứu với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước;

+ Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu phục vụ các dịch vụ công ích của nhà nước. Nghiên cứu làm chủ, ứng dụng và phát triển các công nghệ côt lõi mang tính đột phá;

+ Các nghiên cứu cấp thiết, ngắn hạn nhăm kịp thời giải quyết các vấn đề đột xuất phát sinh trong thực tiễn phát triển kinh tế xã hội;

+ Các nghiên cứu ứng dụng khác;

+ Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng thí nghiệm trọng điểm theo quy định tại Quyết định số 08/2008/QĐ-BKHCN ngày 08/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng thí nghiệm trọng điểm.

- Nghiên cứu khoa học, công nghệ trong các lĩnh vực:

+ Lĩnh vực sông ngòi:

+ Lĩnh vực cửa sông, ven biển

+ Lĩnh vực thủy lực

+ Lĩnh vực phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai

- Quản lý và khai thác có hiệu quả các cơ sở thí nghiệm mô hình vật lý và công nghệ nghiên cứu:

+ Nghiên cứu thí nghiệm trên mô hình vật lý các vấn đề thủy lực sông ngòi, cửa sông ven biển, thủy lực công trình phục vụ cho thực tiễn phát triển kinh tế xã hội, phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai, quốc phòng và an ninh quốc gia;

+ Nghiên cứu thí nghiệm trên mô hình vật lý phục vụ cho việc xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông thủy, công trình bảo vệ bờ;

+ Nghiên cứu làm chủ, ứng dụng, phát triển mô hình toán, công nghệ viễn thám GIS;

+ Chế tạo và kiểm định thiết bị.

- Điều tra cơ bản, khảo sát địa hình, địa chất, thủy hải văn bùn cát, các yếu tố động lực dòng chảy, sóng, gió, thủy triều, diễn biến hình thái, xâm nhập mặn, môi trường sinh thái và các công trình thủy, đê sông, đê biển, trên các lưu vực sông, vùng cửa sông ven biển, hải đảo trên phạm vi cả nước.

-  Cung cấp các dịch vụ tư vấn, chuyển giao công nghệ trong xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng trên sông, cửa sông, ven biển.Thẩm tra, tư vấn thẩm định các dự án thuộc lĩnh vực chuyên môn của Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển.

- Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học công nghệ có trình độ cao phù hợp với lĩnh vực chuyên ngành  của phòng thí nghiệm trọng điểm.

- Hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thuộc lĩnh vực chuyên môn của Phòng  theo quy định  pháp luật.

- Thông tin khoa học công nghệ theo quy định của pháp luật.

- Quản lý và khai thác nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản, cơ sở vật của phòng thí nghiệm trọng điểm và các nguồn lực khác theo quy định của pháp luật.

- Tham gia các hoạt động phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai thuộc nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ và Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam giao.

2. Cơ cấu tổ chức

 a) Lãnh đạo: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển có Ban giám đốc gồm 1 giám đốc và 3 phó giám đốc.

b) Cơ cấu tổ chức                                                            

- Các phòng chức năng:

+ Phòng Kế hoạch, tài chính và thiết bị

+ Phòng Tổ chức hành chính

- Các đơn vị nghiên cứu khoa học & công nghệ  

+ Trung tâm nghiên cứu động lực Sông

+ Trung tâm nghiên cứu cửa sông ven biển và hải đảo

+ Trung tâm nghiên cứu thủy lực

+ Trung tâm nghiên cứu phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai