Lịch sử nhà trường qua các thời kỳ:

- 1959 - 1960: Thành lập Trường Sơ cấp văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc do Sở Văn hóa khu tự trị Việt Bắc quản lý.

- 11/11/1965: Thành lập trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc do Uỷ ban Hành chính khu tự trị Việt Bắc quản lý

- 25/7/2005: Nâng cấp thành Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc trực thuộc Bộ Văn hóa – Thông tin.

- 31/7/2007 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tầm nhìn

Trở thành trung tâm đào tạo trọng điểm ngành văn hóa, du lịch có thương hiệu trong nước và khu vực.

Mục tiêu tổng quát

Xây dựng và phát triển trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc thành trường Đại học Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Việt Bắc; cung cấp nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật và du lịch có chất lượng cao cho khu vực Đông Bắc và cả nước; đào tạo theo hướng đa nghề, đa cấp, đa lĩnh vực, liên thông các bậc học; xây dựng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo, mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu và áp dụng khoa học công nghệ, mang bản sắc riêng của văn hóa vùng Đông Bắc.