Bộ máy tổ chức và đội ngũ giáo viên hiện có

Tổng số CB, GV, CNV là 270 người. Trường hiện có đội ngũ giáo viên tâm huyết, vững vàng về chuyên môn và giầu kinh nghiệm trong công tác đào tạo với gần 200 giáo viên. Trong đó khoảng 70% có trình độ trên ĐH:

-  Tiến sĩ: 06

-  Thạc sĩ: 102

Về bộ máy tổ chức của Trường như sau:

* Ban giám hiệu: 3 người.

- Hiệu trưởng.

- Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo.

- Phó hiệu trưởng phụ trách nội chính.

Tư vấn cho Hiệu trưởng có Hội đồng Khoa học và Đào tạo.

*Các phòng ban chức năng: (6 phòng-02 Trung tâm)

1. Phòng Đào tạo.

2. Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên.

3. Phòng Thanh tra Khảo thí.

4. Phòng Tổ chức – Hành chính.

5. Phòng Tài chính – Kế toán.

6. Phòng Kế hoạch – Vật tư.

7. Trung tâm Thông tin Thư viện

8. Trung tâm Tuyển sinh-TV VL

*  Các khoa và bộ môn trực thuộc giám hiệu

 (Gồm 7 khoa và 1 tổ bộ môn trực thuộc giám hiệu)

- Khoa khoa học cơ bản

- Khoa Kỹ thuật cơ sở và Thực tập cơ bản

- Khoa Luyện kim

- Khoa Cơ khí

- Khoa Điện - Điện tử

- Khoa kinh tế

- Khoa CNTT

- Bộ môn Giáo dục thể chất – Quốc phòng