1. Sứ mạng: Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên có sứ mạng đào tạo nhân lực y dược chất lượng cao cho tỉnh Hưng Yên và một số tỉnh lân cận. Trường luôn phát huy nội lực, tăng cường hợp tác với các trường y dược trong và ngoài nước nhằm đảm bảo hội nhập và phát triển bền vững trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa. 

2. Tầm nhìn: Phấn đấu phát triển các nguồn lực sớm trở tiệm cận mô hình của trường đại học y dược.

3. Nhiệm vụ 

- Đào tạo mới và đào tạo lại nhân lực y tế đạt trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn, theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh và của ngành. 

- Liên kết với một số trường đại học đào tạo một số lớp đại học và sau đại học nhằm tạo thuận lợi cho người học. 

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ sức khỏe nhân dân theo quy định của Luật khoa học và Công nghệ, Luật giáo dục và các quy định khác của pháp luật.

- Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong người học và đội ngũ cán bộ giảng viên của trường.
- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên; xây dựng đội ngũ giảng viên đạt chuẩn đúng theo quy định, phù hợp với yêu cầu chung.

- Tuyển sinh và quản lý người học, tổ chức thực hiện nghiêm túc quy trình đào tạo. 

- Tổ chức cho giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo và nhu cầu xã hội.

- Quản lý sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện nghiêm túc điều lệ trường cao đẳng do Bộ Giáo dục- Đào tạo ban hành.

4. Quy mô đào tạo, các ngành học, bậc học đang đào tạo:

- Quy mô đào tạo: Giai đoạn 2010-2015: 800-1000 HS-SV; Tầm nhìn 2020: 1500-2000 HS-SV;

- Ngành học, bậc học:

Cao đẳng: Cao đẳng Điều dưỡng, Cao đẳng Hộ sinh, Cao đẳng Dược; Trung cấp: Điều dưỡng, Hộ sinh, Y sĩ, Y sĩ YHCT, Dược sĩ, Kỹ thuật viên xét nghiệm, Dân số y tế;

Liên kết đào tạo các trình độ Đại học và trên Đại học;

Đào tạo liên thông Cao đẳng các ngành đã đào tạo.