1. SỨ MẠNG

  Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ và có khả năng hội nhập khu vực và quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của các ngành kinh tế khác, trong đó lấy đào tạo nhân lực thuỷ sản làm trọng điểm.  

2. TẦM NHÌN

   Trường Cao đẳng Thuỷ sản (Nay là trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản) là trường trọng điểm quốc gia, có thương hiệu về lĩnh vực Thuỷ sản trong nước, khu vực và quốc tế. Đến năm 2015 trường Cao đẳng Thuỷ sản (Nay là trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản) có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để trở thành một trường Đại học Công nghệ và Thuỷ sản. 

3. MỤC TIÊU

Mục tiêu chung

Đổi mới cơ bản và toàn diện, đảm bảo mang lại điều kiện làm việc thuận lợi, phát huy cao độ trí tuệ, năng lực của cán bộ, giáo viên nhà trường cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn; tạo điều kiện thuận lợi cho người học để không ngừng nâng cao chất lượng học tập với những kỹ năng tiên tiến hiện đại và những kiến thức cần thiết để tiến thân lập nghiệp; phấn đấu trở thành trường Cao đẳng trọng điểm về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phát triển thương hiệu về lĩnh vực thuỷ sản trong nước, khu vực và quốc tế. 

Mục tiêu cụ thể

- Giai đoạn 2009 - 2011: Là một trong các trường Cao đẳng trọng điểm của ngành; hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi mục tiêu đào tạo theo hướng đào tạo đa cấp, đa ngành, có chất lượng, hiệu quả cao đáp ứng nhu cầu của xã hội và dạy nghề cho nông dân; phát triển nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội; tiếp cận hợp tác, hội nhập khu vực và quốc tế, nhằm từng bước phát triển thương hiệu Trường Cao đẳng Thuỷ sản.

- Giai đoạn 2012 - 2015: Trở thành một trong các trường Cao đẳng trọng điểm  đạt chuẩn quốc gia; trong đó có tối thiểu từ 1 đến 2 ngành nghề đào tạo trọng điểm đạt chuẩn khu vực và quốc tế; phát triển thương hiệu, uy tín về chất lượng đào tạo, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ các lĩnh vực thuỷ sản và các lĩnh vực khác.

- Tầm nhìn đến 2020: Trở thành một trường đại học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các lĩnh vực kinh tế kỹ thuật khác, có thương hiệu về lĩnh vực thuỷ sản trong nước, khu vực và quốc tế; Trong đó lấy ngành Công nghệ nuôi thuỷ sản, Công nghệ môi trường và Công nghệ chế biển thuỷ sản làm ngành trọng điểm.