Sứ mạng: Trường Cao đẳng Thống kê là trường Cao đẳng công lập, đào tạo cho đất nước một đội ngũ cán bộ có chuyên môn giỏi, phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng thích ứng cao. Chú trọng công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, tiến hành các hoạt động phục vụ cộng đồng, góp phần đắc lực để phát triển của hệ thống Thống kê Việt Nam và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội cả nước, của từng ngành và địa phương.

Tầm nhìn 2030:

- Xây dựng Trường Cao đẳng Thống kê trở thành một trường cao đẳng chuẩn mực và có chất lượng cao, cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao cho ngành thống kê và cho xã hội.
- Xây dựng Trường Cao đẳng Thống kê trở thành một trung tâm nghiên cứu khoa học, đặc biệt chú ý đến việc nghiên cứu các vấn đề khoa học gắn lý thuyết với thực tiễn của Ngành, địa phương và phục vụ cộng đồng.

- Xây dựng Trường Cao đẳng Thống kê thành một cơ sở đào tạo đa ngành, đa hệ với hệ thống cơ sở vật chất kĩ thuật và trang thiết bị tiên tiến, đảm bảo môi trường tốt nhất cho giảng dạy, học tập và sinh hoạt.

- Xây dựng Trường Cao đẳng Thống kê trở thành một trong những địa chỉ đáng tin cậy về giáo dục đào tạo trong khu vực.

Đào tạo

Trường Cao đẳng Thống kê là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật; đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống các trường đào tạo chuyên nghiệp của ngành Thống kê; sẵn sàng hội nhập quốc tế.

Trường Cao đẳng Thống kê có 20 chuyên ngành đào tạo các hệ, trong đó: hệ trung cấp 15 chuyên ngành, hệ cao đẳng 20 chuyên ngành và liên kết đào tạo đại học, thạc sỹ 15 chuyên ngành. Trong tiến trình phát triển của nhà trường từ nay đến năm 2020, trường dự kiến sẽ mở 16 chuyên ngành hệ đại học, 5 ngành thạc sỹ.