Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng:

Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, tư vấn và tham gia đào tạo về lĩnh vực Công nghiệp rừng.

Nhiệm vụ:

Nghiên cứu cơ bản có định hướng và nghiên cứu ứng dụng tổng hợp về lĩnh vực Công nghiệp rừng. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vào sản; Hợp tác quốc tế, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân về nghiên cứu khoa học, phát triển công. Tham gia đào tạo tiến sỹ, liên kết đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về KH&CN trong lĩnh vực theo quy định; Tư vấn lập dự án, giám sát, thẩm tra, thẩm định, dự toán các chương trình, dự án, công trình lâm nghiệp; Tư vấn giám định gỗ và lâm sản; Tư vấn khảo nghiệm hiệu lực thuốc BQLS; Triển khai sản xuất thử nghiệm trên cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực Công nghiệp rừng.

Lĩnh vực hoạt động chính

Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: Thực hiện công tác nghiên cứu KH&CN và chuyển giao công nghệ theo chức năng nhiệm vụ được giao, bao gồm các lĩnh vực chính: Nghiên cứu cơ bản về khoa học gỗ và lâm sản ngoài gỗ, Nghiên cứu về Công nghệ chế biến lâm sản, Nghiên cứu về Công nghệ Bảo quản lâm sản, Nghiên cứu về Cơ khí và Công trình Lâm nghiệp nghiệp,..

Đào tạo và hợp tác quốc tế: Thực hiện đào tạo sau đại học theo chức năng được về một số lĩnh vực như: Kỹ thuật chế biến lâm sản, Kỹ thuật bảo quản lâm sản,.. Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng luôn coi trọng việc phát triển hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực. Viên luôn duy trì quan hệ hợp tác với các tổ chức nghiên cứu khoa học ở một số nước như: Úc, Trung Quốc.

Thực hiện hoạt động dịch vụ KH&CN về lĩnh vực Công nghiệp rừng: Tư vấn xây dựng dự án, thiết kế và thi công các công trình lâm nghiệp; Thử nghiệm tính chất của gỗ, tre nứa,.. vật liệu có nguồn gốc từ gỗ, xác định các thành phần hóa gỗ, lâm sản; Giám định chủng loại gỗ, vật liệu từ gỗ, lâm sản ngoài gỗ; Khảo nghiệm hiệu lực thuốc BQLS, thuốc phòng, trừ sinh vật gây hại lâm sản,..

Định hướng phát triển

- Ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng chiến lược phát triển cho giai đoạn mới, tạo cơ chế chính sách phù hợp khuyến khích và khai thác hiệu quả tiềm năng nguồn nhân lực có chất lượng cao.

- Đẩy mạnh các nghiên cứu cơ bản để tạo nền tảng cơ sở khoa học cho các nghiên cứu ứng dụng chuyên sâu, đặc biệt là các nghiên cứu đặc biệt là nghiên cứu tạo vật liệu mới dần thay thế gỗ tự nhiên. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất nông lâm nghiệp: sản xuất cây giống, trồng, bảo vệ và chăm sóc rừng, khai thác vận xuất và chế biến gỗ, lâm sản.

- Đẩy mạnh hơn các hoạt động dịch vụ KHCN, CGCN, tiến bộ kỹ thuật công nghệ mới, kết quả nghiên cứu vào sản xuất thông qua các chương trình, các hoạt động Khuyến công,..