1. Chức năng:

     Nghiên cứu khoa học chuyên ngành vật lý chất mềm và vật lý sinh học;Tư vấn và chuyển giao công nghệ chất mềm và công nghệ sinh học;Đào tạo đội ngũ nghiên cứu chuyên ngành về vật lý chất mềm và vật lý sinh học.

2. Nhiệm vụ:

   - Tổ chức nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực vật lý chất mềm và vật lý sinh học;

   - Triển khai ứng dụng công nghệ chất mềm và công nghệ sinh học;

   - Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ chất mềm và công nghệ sinh học;

   - Thu hút kinh phí và sự hỗ trợ từ các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước;

   - Liên kết với các cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước để chia sẻ nguồn lực;

   - Xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu xuất sắc, đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành vật lý chất mềm và vật lý sinh học trình độ trên đại học, phổ biến kiến thức về vật lý chất mềm và vật lý sinh học cho cộng đồng;

   - Xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm và các khu chức năng phục vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ vật lý chất mềm và vật lý sinh học;

   - Tổ chức quản lý dữ liệu lớn (big data) phục vụ chung cho tất cả các đề tài khoa học;

   - Xây dựng tạp chí chuyên ngành có tầm vóc quốc tế về nghiên cứu khoa học và ứng dụng vật lý chất mềm và vật lý sinh học;

   - Tổ chức các hội thảo và các buổi nói chuyện của chuyên gia về vật lý chất mềm và vật lý sinh học