SỨ MẠNG

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị cam kết xây dựng hệ thống đào tạo sáng tạo, đa dạng và chất lượng, phương pháp học tập linh hoạt, mở rộng quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế nhằm đảm bảo cho người học có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và tố chất cần thiết để trở thành những con người thành đạt, hữu ích trong xã hội.

TẦM NHÌN

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị sẽ trở thành trường đại học có uy tín cao về chất lượng đào tạo, khác biệt về dịch vụ và sáng tạo trong quản lý, cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia và khu vực.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Con người - Chất lượng - Thương hiệu - Thích ứng

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Nhân bản - Khai phóng

KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG

Đổi mới sáng tạo – Phát triển bền vững - Hội nhập quốc tế.

Selected teachers                (Giảng viên tinh chọn)

Tailored programs              (Chương trình tùy biến)

Unrivaled service               (Dịch vụ khác biệt)

Diverse channels                (Kênh học đa dạng)

Experience - practical        (Trải nghiệm thực tiễn)

Network - global                (Mạng lưới toàn cầu)

Technology - intensive       (Công nghệ đa dụng)

Standards - international    (Tiêu chuẩn quốc tế)

Các chữ cái đầu hợp thành STUDENTS - tất cả vì sinh viên.

CHIẾN LƯỢC DẠY VÀ HỌC

Xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo có chất lượng ở nhiều bậc đào tạo, nhất quán với chuẩn đầu ra, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, đáp ứng nhu cầu đa dạng ngày càng cao của xã hội, tạo được sự chủ động, sáng tạo trong công tác tuyển sinh.

CHIẾN LƯỢC TRONG NGHIÊN CỨU

Tập trung nghiên cứu những vấn đề do nhu cầu cấp bách của xã hội đặt ra trên 3 lĩnh vực: Giáo dục, Kinh tế và Khoa học Công nghệ. Đưa UTM vào quỹ đạo chung của các Trường Đại học tiến tiến trên thế giới là: “Nghiên cứu Khoa học để nâng tầm Đào tạo”

CHIẾN LƯỢC HỢP TÁC QUỐC TẾ

Từng bước thực hiện tiến trình quốc tế hóa, tạo sự công nhận của cộng đồng thế giới, nâng cao năng lực để xây dựng nhà trường đạt các chuẩn mực quốc tế, mở rộng các mối quan hệ đối tác trong khu vực và quốc tế.