1.    Sứ mạng

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân là cơ sở giáo dục đào tạo đại học về lĩnh vực kỹ thuật, hậu cần phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần phát triển giáo dục đại học Việt Nam, nhằm đạt được uy tín ngang bằng với đại học của các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới.

2. Tầm nhìn

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân được xây dựng, phát triển, trở thành trung tâm đào tạo - nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ, trung tâm văn hóa - giáo dục hàng đầu của Bộ Công an và khu vực.
Thông qua phát triển các hoạt động đào tạo nhân lực gắn với yêu cầu của sự nghiệp phát triển khoa học kỹ thuật, công nghệ và tiềm lực hậu cần Công an nhân dân, các hoạt động văn hóa xã hội và các hoạt động khác, Nhà trường từng bước khẳng định vai trò như một nhân tố động lực có ảnh hưởng quan trọng đối với đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh Bắc Ninh cũng như vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Phấn đấu đến năm 2020, Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân đạt được trình độ phát triển chung của các trường đại học trong khu vực.

3. Giá trị văn hóa

Giá trị văn hóa của Nhà trường đã được khái quát tại nội dung của sứ mạng Nhà trường “Phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần phát triển giáo dục đại học Việt Nam, nhằm đạt được uy tín ngang bằng với đại học của các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới”.

4. Triết lý giáo dục

Mặc dù chưa có công bố chính thức về triết lý giáo dục, nhưng xuyên suốt quá trình dạy và học, cách tiếp cận của Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân là "Đào tạo lực lượng kỹ thuật, hậu cần  Công an nhân dân có trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo phục vụ sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc".