Chức năng

Triển khai nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực vi sinh vật và công nghệ sinh học;

Đào tạo tiến sĩ; phối hợp với các cơ sở giáo dục thành viên thuộc ĐHQGHN đào tạo thạc sĩ trong lĩnh vực vi sinh vật và công nghệ sinh học; thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng khác do Giám đốc ĐHQGHN giao;

Tư vấn và thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ; sản xuất thử nghiệm và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực vi sinh vật và công nghệ sinh học.

Nhiệm vụ

Nghiên cứu khoa học và công nghệ:

Tham gia các chương trình khoa học công nghệ quốc gia; triển khai các đề tài nghiên cứu cơ bản và các dự án sản xuất thử nghiệm trong lĩnh vực vi sinh vật và công nghệ sinh học;

Nghiên cứu tối ưu quy trình công nghệ sản xuất thử nghiệm các sản phẩm có nguồn gốc từ vi sinh vật;

Chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm có khả năng thương mại hóa tới các doanh nghiệp có nhu cầu.

Đào tạo và bồi dưỡng:

Tổ chức đào tạo độ tiến sĩ trong lĩnh vực vi sinh vật và công nghệ sinh học;

Phối hợp với các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc ĐHQGHN trong đào tạo thạc sĩ về vi sinh vật và công nghệ sinh học;

Thực hiện các chương trình bồi dưỡng, nâng cao trình độ khoa học công nghệ, phổ cập công nghệ mới và cấp chứng chỉ cho học viên tốt nghiệp các chương trình bồi dưỡng này.

Tư vấn và thực hiện dịch vụ:

Tổ chức tư vấn và cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực vi sinh vật và công nghệ sinh học;

Tư vấn cho cơ quan hoạch định chính sách về quản lý, khai thác bền vững nguồn gen và hợp tác khoa học theo công ước quốc tế về đa dạng nguồn gen vi sinh vật;

Tư vấn cho các chương trình công nghệ sinh học quốc gia, các bộ, ngành về chiến lược triển khai các chương trình công nghệ sinh học;

Tư vấn và trợ giúp kỹ thuật cho các tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển giao hoặc nhập công nghệ trong lĩnh vực vi sinh vật và công nghệ sinh học.

Liên thông, liên kết, hợp tác toàn diện với các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQGHN trong triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao công nghệ và cung cấp dịch vụ; sử dụng và chia sẻ các nguồn lực, cơ sở vật chất theo quy định của ĐHQGHN.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHQGHN giao.

Sứ mệnh

Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội là đơn vị nghiên cứu tiên phong và chuyên sâu về lĩnh vực vi sinh vật; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ sinh học vi sinh vật; đi đầu trong ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ vi sinh tiên tiến.

Giá trị cốt lõi

Tích hợp mô hình phát triển 4 trong 1 là “nghiên cứu chuyên sâu – đào tạo tiên tiến – phát triển dịch vụ khoa học công nghệ – thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu”.

Khẩu hiệu hành động

 

Tạo giá trị từ vi sinh vật (Create values from invisibles)