Quốc tế

Ngoài việc tiếp tục thực hiện tốt hai chức năng truyền thống là đào tạo và nghiên cứu, các trường đại học phải có năng lực cao để đáp ứng nhu cầu xã hội một cách hiệu quả và nhanh chóng theo đòi hỏi của nền kinh tế tri thức thời đại công nghệ 4.0. Nhu cầu học tập, yêu cầu đa dạng hóa các loại hình đào tạo và nghiên cứu cũng tiếp tục gia tăng.

Trong bối cảnh đó, giáo dục ngoại ngữ đã và đang có những thay đổi quan trọng về nhận thức luận. Giáo dục ngoại ngữ không chỉ giúp người học phát triển phương tiện giao tiếp, mà còn giúp người học phát triển thế giới quan, năng lực, tư duy độc lập, phê phán, năng động và sáng tạo cũng như góp phần hình thành những giá trị nhân bản. Thay đổi để hiện thực hóa những nhận thức mới ấy là một thách thức, nhưng cũng là xu thế phát triển, hướng đi tất yếu của các trường đại học ngoại ngữ truyền thống ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Trong nước

Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 trong Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII ghi rõ: “Tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và trọng

dụng nhân tài. Thúc đẩy chuyển giao, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào các lĩnh vực của đời sống xã hội…”. Trong các giải pháp, Báo cáo chính trị cũng nhấn mạnh việc phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học chất lượng cao, đa dạng hóa các loại hình đào tạo; và việc phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ cao về ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước được xác định là một trong ba đột phá chiến lược.

Các văn bản Luật Giáo dục đại học năm 2012 và sửa đổi năm 2018, Nghị định số 186/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Đại học Quốc gia, Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên đều có những quy định tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho ĐHQGHN và các trường đại học thành viên.

Sự cạnh tranh nguồn lực, nhất là đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, người học, và các nguồn lực tài chính trong lĩnh vực giáo dục đại học ngày càng quyết liệt; đó vừa là thách thức vừa là cơ hội phát triển cho các trường đại học tự chủ, năng động, sáng tạo, có khả năng giải quyết hiệu quả các vấn đề mà xã hội đặt ra. Vì vậy, giáo dục đại học nói chung, giáo dục ngoại ngữ nói riêng, đang có những đổi mới quan trọng và nhận được sự quan tâm ngày càng cao của các bên liên quan.

Đại học Quốc gia Hà Nội là đại học hàng đầu của Việt Nam với sứ mệnh “là trung tâm giáo dục đại học mang tầm quốc gia, đi đầu trong đào tạo nguồn nhân lực  chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước; là tổ chức khoa học và công nghệ tiên tiến, tiên phong trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức đa ngành, đa lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước; làm nòng cột và đầu tàu trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam”; tầm nhìn năm 2045 của ĐHQGHN là “trở thành đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đa ngành, đa lĩnh vực, nằm trong nhóm đại học hàng đầu châu Á và thế giới”.

Trong bối cảnh đó, nhằm hiện thực hóa sứ mệnh và tầm nhìn của ĐHQGHN cũng như Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN lần thứ XIX, là một thành viên sáng lập của ĐHQGHN, Trường Đại học Ngoại ngữ xác định quan điểm phát triển như sau.

QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN

- Kiên định thực hiện triết lý trách nhiệm, cơ hội và cộng đồng: mỗi cán bộ, giảng viên, giáo viên và người học trong Trường có trách nhiệm làm tốt công việc, tạo cơ hội phát triển cho mình và cho người khác nhằm chung sức tạo dựng cộng đồng để sức mạnh được nhân lên.

- Trường ĐHNN-ĐHQGHN phát triển bền vững theo định hướng nghiên cứu mang tính ứng dụng cao, đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực hoạt động chủ yếu, gồm đào tạo, nghiên cứu giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ học, quốc tế học và một số lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn có liên quan nhằm phục vụ cộng đồng, xã hội và đất nước, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới, gắn với chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế – xã hội, giáo dục, đào tạo, KH&CN và phát triển ĐHQGHN.

SỨ MỆNH, TẦM NHÌN, VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sứ mệnh

Trường ĐHNN-ĐHQGHN đóng góp vào sự phát triển và hội nhập, xây dựng và bảo vệ đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, thực hiện đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu xã hội theo chuẩn quốc tế về các lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ học, quốc tế học và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn có liên quan.

Tầm nhìn 2045

Trường ĐHNN-ĐHQGHN trở thành một trường đại học hàng đầu, có uy tín cao trong nước, trong khu vực và trên thế giới trong các lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ học, quốc tế học và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn có liên quan.

Giá trị cốt lõi

Đổi mới sáng tạo, trách nhiệm quốc gia, phát triển bền vững

Khẩu hiệu hành động

Cùng nhau kiến tạo cơ hội! (Creating Opportunities Together!)

Triết lý giáo dục

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thực hiện triết lý giáo dục theo định hướng Kiến tạo xã hội, trao cho người học công cụ trí tuệ và cảm xúc để tự chủ, tự thay đổi, tự khám phá và lĩnh hội tri thức, phát triển toàn diện nhân cách, năng lực và kỹ năng, khai phóng sự năng động, sáng tạo của bản thân thông qua các hoạt động học tập, trải nghiệm thực tế nhằm trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cá nhân, cộng đồng và xã hội.

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

Mục tiêu chung

Trường ĐHNN-ĐHQGHN trở thành một trường đại học hàng đầu, có uy tín cao trong nước, trong khu vực và trên thế giới, phát triển theo định hướng nghiên cứu có tính ứng dụng cao, không ngừng đổi mới sáng tạo về các lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ học, quốc tế học và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn liên quan, góp phần giải quyết các nhiệm vụ quốc gia, quốc tế cũng như đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển, hội nhập và bảo vệ đất nước.

Mục tiêu cụ thể

Về đào tạo và đảm bảo chất lượng

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo hướng phát triển tầm nhìn và năng lực toàn diện cho người học. Cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp tại Trường có khả năng thích ứng, hội nhập tốt với môi trường đa văn hóa trong nước và quốc tế, có trình độ chuyên môn, năng lực đổi mới sáng tạo, năng động, say mê nghiên cứu khoa học, hội tụ kiến thức, kỹ năng và phẩm chất phù hợp trong các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Trường.

Đến năm 2030, tất cả các chương trình đào tạo đại học, sau đại học đều được kiểm định và đạt chuẩn quốc gia, trong đó một số chương trình được kiểm định và đạt chuẩn quốc tế. Trường được kiểm định và đạt chuẩn quốc tế.

Về khoa học, công nghệ, chuyển giao tri thức và phục vụ cộng đồng

Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao, theo chuẩn của một đại học theo định hướng nghiên cứu, mang bản sắc riêng của Trường.

Phát triển năng lực nghiên cứu liên ngành và liên đơn vị trong Trường ĐHNN, trong ĐHQGHN cũng như trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Duy trì và phát huy vị trí trong nhóm dẫn đầu về giáo dục ngoại ngữ trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở Việt Nam.

Phát triển năng lực phục vụ cộng đồng, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu xã hội về đào tạo, nghiên cứu, và chuyển giao tri thức trong các lĩnh vực hoạt động của Trường.

Tiếp tục đóng vai trò nòng cốt về giáo dục ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân. Có khả năng giải quyết những vấn đề quan trọng ngành ngoại ngữ đặt ra cũng như có năng lực tư vấn và thực hiện chiến lược phát triển giáo dục ngoại ngữ quốc gia và hợp tác quốc tế. Giữ vững vị thế đầu mối có uy tín, tin cậy về giáo dục ngoại ngữ đối với Chính phủ, các bộ ngành trung ương và địa phương.

Về quản trị đại học và cơ sở vật chất

Áp dụng phương thức quản trị đại học tương thích với chuẩn và thông lệ quốc tế. Đảm bảo cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin, trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, chất lượng cao phục vụ giảng dạy, nghiên cứu, đáp ứng các nhu cầu đa dạng của cán bộ và người học cũng như phục vụ cộng đồng và xã hội.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Về đào tạo và đảm bảo chất lượng

Đối với đào tạo đại học

Triển khai hiệu quả, chất lượng các chương trình đào tạo (CTĐT) bậc đại học theo hướng tự chủ để đảm bảo sinh viên tốt nghiệp đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong và ngoài nước.

Điều chỉnh cơ cấu các ngành đào tạo đại học và sau đại học theo hướng mở rộng và/hoặc xây dựng mới một số chương trình đào tạo trong lĩnh vực ngôn ngữ (những ngôn ngữ mới như Tây Ban Nha, Ý, Thái Lan, Lào), quốc tế học, khoa học xã hội và nhân văn. Mở rộng quy mô đào tạo đại học, đa dạng hóa các loại hình đào tạo và phương thức đào tạo (chính quy, chất lượng cao, CTĐT thứ hai, vừa làm vừa học, liên kết quốc tế, đào tạo song bằng hoặc chuyển tiếp với nước ngoài, đào tạo trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp-trực tuyến, v.v…), các khóa đào tạo ngắn hạn về năng lực ngoại ngữ, kỹ năng biên phiên dịch, phương pháp giảng dạy, phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên ngoại ngữ, v.v… nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu xã hội và sự phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới.

Nâng cao tính liên thông của các chương trình đào tạo tương đương với các chương trình quốc tế, xây dựng các chương trình quốc tế đặc thù nhằm tạo điều kiện trao đổi sinh viên với các trường của nước ngoài cũng như thu hút, gia tăng số lượng sinh viên nước ngoài đến học tập, thực tập, nghiên cứu tại Trường.

Xây dựng, thực hiện kế hoạch kiểm định, đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo và kiểm định Trường theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế. Tăng cường văn hóa chất lượng thông qua các công việc cụ thể như xây dựng báo cáo tự đánh giá; xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục khiếm khuyết, cải tiến sau kiểm định; v.v…

Đối với đào tạo sau đại học

Phát triển các CTĐT mới theo lộ trình phù hợp. Củng cố, kiện toàn hệ thống đảm bảo chất lượng đối với các CTĐT sau đại học theo hướng thống nhất, gọn nhẹ, hiệu quả.

Đối với đào tạo Trung học phổ thông (THPT) Chuyên ngoại ngữ

Mở rộng quy mô đào tạo THPT Chuyên Ngoại ngữ, tiến tới xây dựng và sớm đưa vào hoạt động Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ nội trú tại Hòa Lạc.

Tăng cường quốc tế hóa đào tạo THPT thông qua việc tuyển sinh học sinh quốc tế, mở rộng các chương trình giao lưu quốc tế cho giáo viên và học sinh.

Đổi mới toàn diện việc tổ chức hoạt động dạy-học và kiểm tra đánh giá các môn học ở Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh một số nội dung của các môn học và hoạt động giáo dục, thiết kế các môn học mới nhằm phát triển năng lực toàn diện cho người học, chú trọng xây dựng các môn học mang tính liên thông cao với bậc đại học tại Trường Đại học Ngoại ngữ và trong Đại học Quốc gia Hà Nội. Đảm bảo học sinh được đào tạo và rèn luyện để đạt được đầy đủ các phẩm chất và năng lực theo Khung Phẩm chất và năng lực học sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Đối với đào tạo Trung học cơ sở Ngoại ngữ

Mở rộng quy mô đào tạo Trung học cơ sở Ngoại ngữ. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu phát triển của Trường.

Thiết kế một số môn học đặc sắc và chương trình hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa nhằm phát triển năng lực toàn diện cho người học. Đảm bảo học sinh được đào tạo và rèn luyện để đạt được đầy đủ các phẩm chất và năng lực theo Khung Phẩm chất và năng lực học sinh THCS Ngoại ngữ.

Về khoa học, công nghệ, chuyển giao tri thức và phục vụ cộng đồng

Nâng cao năng lực NCKH của đội ngũ giảng viên trong ba lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu của Trường là giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ học và quốc tế học cũng như một số ngành khoa học xã hội và nhân văn liên quan.

Xây dựng một số nhóm nghiên cứu mạnh, có bản sắc riêng, đi đầu trên cả nước về một số định hướng mũi nhọn trong giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ học, quốc tế học, giao tiếp liên văn hóa, v.v… Phát triển các hướng nghiên cứu mới, các nhóm nghiên cứu mới phù hợp với các ngoại ngữ mới, chú trọng các định hướng mang tính ứng dụng cao, phục vụ nhu cầu cộng đồng và xã hội.

Phát triển những sản phẩm khoa học công nghệ có tính ứng dụng cao trong hệ thống giáo dục quốc dân và xã hội. Phát triển các mô hình giảng dạy hiện đại, các loại học liệu áp dụng công nghệ mới thời đại 4.0.

Gia tăng sản phẩm được đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ; quản lý và khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu cũng như đáp ứng nhu cầu xã hội và cộng đồng.

Nâng cao số lượng, chất lượng các công bố khoa học theo chuẩn quốc tế. Không ngừng thúc đẩy, khuyến khích, tạo điều kiện tối ưu cho cán bộ khoa học học tập, nghiên cứu để đạt học hàm, học vị, thành tích NCKH cao, theo kịp các tiêu chí đại học định hướng nghiên cứu. Tăng số lượng cán bộ khoa học nước ngoài đến giảng dạy, nghiên cứu tại Trường, và cán bộ của Trường giảng dạy, nghiên cứu tại nước ngoài.

Tiếp tục tham gia tích cực, chủ động và có hiệu quả với vai trò đầu ngành vào các đề án, chương trình phổ cập ngoại ngữ, cải tiến giáo dục ngoại ngữ của Nhà nước, của Bộ Giáo dục & Đào tạo, và các chương trình khác.

Chú trọng thu hút cán bộ khoa học đầu ngành trong và ngoài nước tới làm việc, công tác tại Trường và cộng tác với Trường.

Phát triển các trung tâm chức năng như: Trung tâm Bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ, Trung tâm Khảo thí ngoại ngữ, Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Trung tâm Công nghệ thông tin và học liệu, Trung tâm Tư vấn & hỗ trợ học thuật, Trung tâm Truyền thông và quản trị thương hiệu, v.v…

Phát triển năng lực đáp ứng các nhu cầu khác của cộng đồng và xã hội về giáo dục và nghiên cứu ngoại ngữ. Thành lập các viện nghiên cứu phù hợp với sự phát triển cũng như thế mạnh của Trường như Viện Khảo thí ngoại ngữ, Viện Nghiên cứu giáo dục ngoại ngữ, Viện Tâm lý giảng dạy ngoại ngữ, Viện Nghiên cứu ngôn ngữ quốc tế, Viện Nghiên cứu biên-phiên dịch cao cấp, Viện Nghiên cứu văn hóa quốc tế, Viện Nghiên cứu Quan hệ quốc tế, v.v… Thành lập các công ty dịch vụ chuyên môn như Công ty Dịch thuật và công chứng ngoại ngữ, Công ty Dịch vụ Phát triển nguồn lực, v.v…

Đầu tư phát triển các trung tâm hợp tác quốc tế về giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ học và quốc tế học như Trung tâm Hợp tác Đông Á, Trung tâm Hợp tác và Phát triển Việt-Nhật, Trung tâm Hàn ngữ ULIS-Sejong, Trung tâm Hán ngữ ULIS-Sunwah, Trung tâm nghiên cứu Pháp ngữ và các trung tâm hợp tác triển vọng khác.

Về quản trị đại học và cơ sở vật chất

Đảm bảo ứng dụng công nghệ thông tin 100% trong tổ chức đào tạo và quản lý người học. Củng cố và phát triển hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ giảng dạy trực tuyến và giảng dạy kết hợp.

Tập trung nguồn lực cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có theo hướng hiện đại, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả thiết thực. Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị tại cơ sở số 2 Phạm Văn Đồng đáp ứng yêu cầu dạy- học, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Trường. Hoàn thiện quy hoạch tổng thể và thực hiện từng bước các hợp phần chiến lược của đề án xây dựng cơ sở của Trường tại Hòa Lạc.