Là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp, được thành lập với mục đích tập hợp đoàn kết những cá nhân và tổ chức đã và đang công tác khoa học, kỹ thuật, đào tạo, kinh doanh trong các lĩnh vực khoan thăm dò địa chất, khoan-khai thác dầu khí, khoan khảo sát địa chất thủy văn-địa chất công trình; địa công nghệ; địa kỹ thuật và xử lý nền móng các công trình xây dựng, cầu đường. Hội có nhiệm vụ khuyến khích và giúp đỡ hội viên nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, tay nghề, chuyên môn; tư vấn và phản biện các cơ quan nghiên cứu, thiết kế và đào tạo. Hội đề xuất và kiến nghị những biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả và thúc đẩy ngành kỹ thuật khoan-khai thác phát triển, hội nhập khu vực và quốc tế để theo kịp trình độ khoa học công nghệ của thế giới. Hội phấn đấu đóng vai trò là một cơ quan tư vấn phản biện; cung cấp kiến thức khoa học công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực cho các ngành thăm dò, khảo sát địa chất, dầu khí, nước dưới đất, địa công nghệ, địa kỹ thuật.