Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng: Nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ (KHCN) và ứng dụng các kết quả nghiên cứu KHCN để thực hiện các dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ: Thực hiện các nhiệm vụ do các cơ quan quản lý cấp trên (Viện, Bộ) giao trong khuôn khổ pháp lý và chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

Các lĩnh vực hoạt động chính bao gồm:

Hoạt động nghiên cứu, triển khai khoa học công nghệ

Nghiên cứu xử lý các loại chất thải, quan trắc và phân tích môi trường, công nghệ sạch và tái chế, tái sử dụng chất thải, phát triển bền vững, năng lượng, biến đổi khí hậu, cải tạo và phục hồi môi trường, địa chất, thủy văn, các công trình công nghiệp và dân dụng;

Nghiên cứu đánh giá, dự báo tác động môi trường, rủi ro sinh thái và thiên tai, kiểm toán môi trường, kiểm toán chất thải, sản xuất sạch, năng lượng; v.v

Nghiên cứu xây dựng và tham gia thẩm định các hướng dẫn, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường;

Nghiên cứu, điều tra cơ bản thông tin môi trường, ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ cao trong quản lý tài nguyên và môi trường, quy hoạch môi trường, ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm.

Dịch vụ khoa học công nghệ

Tư vấn lập hồ sơ, báo cáo dự án kinh tế kỹ thuật, cấp phép trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, hóa chất, biến đổi khí hậu, công nghệ sạch, sản xuất sạch và sạch hơn, phế liệu, chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại;

Tư vấn đánh giá và xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố, rủi ro trong các loại hình sản xuất;

Quan trắc, phân tích, đo đạc, giám sát môi trường;

Phân tích, đánh giá các nguồn chất thải;

Tư vấn lập, thẩm tra dự án đầu tư, tư vấn thiết kế, chế tạo, giám sát và thi công xây dựng, cung cấp vật tư khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực: quan trắc và phân tích môi trường, xử lý chất thải, cải tạo và phục hồi môi trường, địa chất, thủy văn; phát triển bền vững; các công trình công nghiệp và dân dụng;

Truyền thông, thông tin dự báo, xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm và đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về quan trắc, phân tích, hóa chất, an toàn và môi trường;

Chuyển giao công nghệ, đánh giá và tham gia thẩm định công nghệ trong lĩnh vực môi trường và phát triển bền vững.

Đào tạo

Phối hợp với các trường đại học, trường cao đẳng, trung học, các học viện, các viện, các trường đào tạo nghề tổ chức cho sinh viên thực tập, thực hành thuộc lĩnh vực hoạt động của Trung tâm.

Các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ khác

Tư vấn, chế tạo, lắp đặt, chuyển giao công nghệ, cung cấp các thiết bị đáp ứng yêu cầu công nghệ chuyên ngành và hệ thống điều khiển tự động, thiết bị tự động hoá, phần mềm ứng dụng trong ngành công nghiệp môi trường, phát triển bền vững.

Sản xuất, gia công, chế tạo, lắp đặt thiết bị, vật tư về kỹ thuật môi trường, cấp thoát nước, thông gió, điều hòa không khí, xử lý khí, cấp nhiệt, năng lượng mới, năng lượng tái tạo;

Thiết kế, chế tạo, lắp đặt các thiết bị, hệ thống xử lý môi trường (nước thải, chất thải y tế, chất thải công nghiệp-nông nghiệp, khí thải, bụi).