Viện Địa Công nghệ và Môi trường

Viện Địa công nghệ và Môi trường có chức năng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về địa chất và môi trường, tài nguyên địa chất, tài nguyên nước dưới đất, địa chất biển, địa chất môi trường, địa chất đô thị, địa kỹ thuật. Dự báo các tai biến địa chất và giảm nhẹ thiệt hại do chúng gây ra. Xây dựng cơ sở khoa học bảo vệ môi trường địa chất.

Lĩnh vực hoạt động

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong các lĩnh vực điều tra địa chất, tìm kiếm - thăm dò khoáng sản, địa kỹ thuật, tai biến địa chất, địa chất công trình - thủy văn, môi trường và phát triển hạ tầng.

Dịch vụ Khoa học và Công nghệ: Thông tin, tư vấn, chuyển giao công nghệ và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực địa chất - khoáng sản, địa kỹ thuật, môi trường, địa chất công trình - thủy văn và khai thác khoáng sản.

​​Khảo sát và đo đạc

1. Khảo sát địa chất công trình, địa chất thuỷ văn

2. Khảo sát địa hình

3. Khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đo đạc và bản đồ

4. Kiểm định chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc bản đồ

5. Đo vẽ thành lập bản đồ địa hình, địa chính các tỷ lệ

6. Đo vẽ thành lập bản đồ địa giới hành chính các cấp

7. Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ

8. Hoạt động thăm dò địa chất nguồn nước: Khoan, khai thác nước dưới đất

Tư vấn chuẩn bị đầu tư

1. Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi

2. Cung cấp các thông tin, dữ liệu có liên quan đến chính sách, cơ chế và các thủ tục đầu tư, nguồn vốn, các đối tác, các dữ liệu về công nghệ, kinh tế - kỹ thuật, môi trường

​​​Quản lý dự án

1. Lựa chọn các phương án đầu tư

2. Lập kế hoạch, chương trình triển khai các dự án

3. Điều hành dự án

4. Lập hồ sơ mời thầu và tư vấn đấu thầu

5. Giám sát thi công công trình

6. Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

Xử lý môi trường

1. Nghiên cứu công nghệ xử lý chất thải ở khu công nghiệp và đô thị

2. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

3. Quan trắc, phân tích, đánh giá tác động môi trường

4. Cung cấp thông tin về môi trường