Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Xây dựng, trình Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (sau đây viết tắt là Cục trưởng) kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về hoạt động của Trung tâm; thực hiện sau khi được phê duyệt. Xây dựng các quy định, quy chế về quản lý, lưu trữ, tích hợp, cập nhật, cung cấp thông tin dữ liệu đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý; quy chế quản lý, vận hành Cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam.

2. Trình Cục trưởng các chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ chuyên môn về thông tin dữ liệu đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý; tổng hợp, báo cáo Cục trưởng về hoạt động liên quan đến thông tin dữ liệu đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý trên phạm vi cả nước.

3. Thực hiện việc tiếp nhận, thu thập, xử lý, cập nhật các loại thông tin dữ liệu đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý.

4. Thực hiện lưu trữ, bảo quản, sao lưu thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức thực hiện tiêu hủy thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện dịch vụ công về cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý theo quy định của pháp luật.

7. Xử lý giảm độ mật của thông tin dữ liệu đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện việc phát hành thông tin về dữ liệu đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý trên mạng thông tin điện tử và các hình thức khác.

9. Vận hành Cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam.

10. Quản lý, vận hành, khai thác hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia theo quy định của pháp luật. Tham gia xây dựng, cập nhật hệ thống số liệu gốc đo đạc quốc gia, hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia, hệ thống dữ liệu ảnh hàng không, cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và hệ thống bản đồ địa hình quốc gia, công trình hạ tầng đo đạc cơ bản; hệ thống địa danh trên bản đồ, bản đồ hành chính Việt Nam, atlas quốc gia theo phân công của Cục trưởng.

11. Xây dựng, chuyển giao phần mềm, dữ liệu, công nghệ, hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến thông tin dữ liệu đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý.

12. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn về đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý theo quy định của pháp luật.

13. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý; thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý theo phân công của Cục trưởng.

14. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo kế hoạch cải cách hành chính của Cục và phân công của Cục trưởng.

15. Quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, số lượng người làm việc; viên chức, người lao động, tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý Trung tâm theo quy định pháp luật và theo phân cấp của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; thực hiện trách nhiệm của đơn vị sử dụng ngân sách theo quy định của pháp luật.

16. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình nhiệm vụ được giao.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng phân công.