Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp (sau đây viết tắt là Trung tâm) là tổ chức khoa học công nghệ công lập trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, thực hiện chức năng xây dựng năng lực khoa học – công nghệ trong lĩnh vực ứng dụng kỹ thuật hạt nhân tích hợp với các kỹ thuật liên quan khác phục vụ phát triển kinh tể xã hội.

Trung tâm có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Centre for Applications of Nuclear Technique in Industry (viết tắt là CANTI).

2. Trung tâm được thực hiện cơ chế tự chủ đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo quy định của pháp luật.

3. Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Trung tâm đặt tại: Số 01, đường ĐT723, phường 12, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật đánh dấu và mô phỏng, kỹ thuật dựa trên nguồn bức xạ và máy phát, kỹ thuật hình ảnh hạt nhân, kỹ thuật phân tích Hóa - Lý, kỹ thuật tạo giống bức xạ. 

2. Nghiên cứu phát triển năng lực kỹ thuật hạt nhân hỗ trợ công nghệ khai thác, chế biến quặng sa khoáng và các nguyên tố phóng xạ U, Th. 

3. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật hạt nhân, kỹ thuật đồng vị tích hợp và các kỹ thuật liên quan phục vụ nhu cầu trong lĩnh vực an ninh, công nghiệp, nông nghiệp, kiểm hóa, y tế; lĩnh vực tài nguyên nước và an toàn đê, hồ, đập thủy lợi, thủy điện và phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững. 

4. Tổ chức thử nghiệm, triển khai dịch vụ và phát triển sản xuất kinh doanh trên cơ sở ứng dụng các kết quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

5. Tham gia thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ hạt nhân. 

6. Tư vấn công nghệ, xuất khẩu, nhập khẩu trực tiếp công nghệ, thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ và các sản phẩm hàng hoá trong lĩnh vực ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và các lĩnh vực liên quan. 

7. Thực hiện hợp tác liên doanh, liên kết với các cơ quan và cá nhân trong và ngoài nước về nghiên cứu, đào tạo, sản xuất và dịch vụ trong lĩnh vực kỹ thuật hạt nhân và các lĩnh vực liên quan. 

8. Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu triển khai của các đơn vị thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

9. Tham gia xây dựng và phát triển năng lực hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. 

10. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và liên quan.

11. Tổ chức hội nghị, hội thảo để triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

12. Quản lý tổ chức, nhân sự, tài sản và tài chính của Trung tâm theo phân cấp của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và theo quy định của Pháp luật.

13. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam giao.