I. Thông tin chung:

Hội có tổng số hơn 200 hội viên , gồm 13 Chi hội. Điều lệ Hội đã được Đại hội Đại biểu Hội tỉnh nhiệm kỳ III (2005 -2013)  thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2008.

Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp  tỉnh Thừa Thiên Huế là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp,  tự nguyện của những người có nhiệt tình và tích cực hoạt động vì sự nghiệp quản lý, bảo vệ, xây dựng và phát triển rừng của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mục đích của Hội là nơi để giao lưu học tập, trao đổi những thông tin khoa học kỹ thuật, quản lý chuyên ngành. Tập trung trí tuệ tham gia đóng góp ý kiến, góp phần để tổ chức các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến ngành lâm nghiệp, đến công tác quản lý và bảo vệ môi trường.

Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp  tỉnh Thừa Thiên Huế họat động trong lĩnh vực lâm nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh Thừa Thiên Huế, theo đúng pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Hội chịu sự quản lý của UBND tỉnh  thông qua Sở Nội vụ và chịu sự quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về lĩnh vực hoạt động chuyên ngành của Hội.

Hội là thành viên của Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam và của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ và tự trang trải kinh phí; hoạt động theo điều lệ được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và Hiến pháp, pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, biểu tượng và tài khoản riêng tại ngân hàng để giao dịch. Trụ sở của Hội đặt tại số 74 Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Nhiệm vụ của Hội

1.Tập hợp những người tự nguyện và tích cực hoạt động cho sự nghiệp quản lý, bảo vệ, xây dựng và phát triển rừng. Tăng cường đoàn kết, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau về chuyên môn nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ và đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ xây dựng và phát triển rừng .

2.Tham gia nghiên cứu khoa học, tổng kết sáng kiến kinh nghiệm và phổ cập kiến thức khoa học kỹ thuật lâm nghiệp.   

3.Đề xuất với Đảng và Nhà nước về việc xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách có liên quan đến ngành lâm nghiệp, vận động tuyên truyền giáo dục mọi người cùng thực hiện.

4.Cộng tác với các tổ chức nghiên cứu, sản xuất và giảng dạy,  các đơn vị lâm nghiệp và các ngành có liên quan để đề xuất, góp ý và xây dựng các chương trình dự án lâm nghiệp, góp phần đưa nhanh các tiến bộ KHKT vào sản xuất.

5.Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

6.Gắn hoạt động của Hội với nhiệm vụ của ngành lâm nghiệp để thực hiện chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

7.Trao đổi và hợp tác với các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ và các Hội chuyên ngành khoa học kỹ thuật để cùng nhau trao đổi giúp đỡ về chuyên môn theo qui định của pháp luật.

8.Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các hội viên.