Trường Cao đẳng Lào Cai có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ LĐTB&XH.

Sứ mệnh

Tổ chức đào tạo, liên kết đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật đa ngành, đa nghề, đa cấp trình độ. Cung ứng dịch vụ sản xuất gắn với đào tạo trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch và dịch vụ, y dược, văn hóa nghệ thuật và các lĩnh vực khác theo nhu cầu xã hội. Nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Tạo môi trường học tập thuận lợi để mỗi người học có được năng lực hành nghề vững vàng, có tác phong công nghiệp, phương pháp làm việc hiệu quả và cơ hội học tập suốt đời.

Tầm nhìn

Phấn đấu đến năm 2025 trường được công nhận là trường cao đẳng chất lượng cao, thực hiện tự chủ 100% chi thường xuyên và 30% chi đầu tư. Đến năm 2030 trở thành trường Cao đẳng hiện đại hàng đầu của khu vực miền núi phía Bắc, tiếp cận được trình độ đào tạo các nước ASIAN và các nước trong nhóm G20, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; trung tâm nghiên cứu chuyển giao khoa học, công nghệ lớn của khu vực miền núi phía Bắc và thực hiện tự chủ hoàn toàn theo quy định của pháp luật.