Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu có sứ mạng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và các nguồn nhân lực khác có trình độ Trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng cho tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và cả nước; liên kết đào tạo trình độ đại học; nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đối với khoa học giáo dục và các ngành khoa học khác; hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo.

Nhà trường có bề dày truyền thống gần 50 năm xây dựng, phấn đấu, trưởng thành qua nhiều tên gọi gắn với việc thành lập, chia tách tỉnh và sự phát triển đi lên của nhà trường: Trường sư phạm cấp 1 Đồng Nai (năm 1975) trên cơ sở tiếp quản trường Sư phạm Phước Tuy (cũ), trường Trung học sư phạm Bà Rịa- Vũng Tàu (năm 1991), trường Cao đẳng sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu (từ năm 2000); nhà trường đã đào tạo được hơn 22 ngàn giáo viên; đã và đang từng bước khẳng định được vị trí, vai trò là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên cho ngành giáo dục của tỉnh và đang trở thành một địa chỉ đào tạo có thương hiệu, được xã hội ghi nhận, được người học tin tưởng và trân trọng.

SỨ MẠNG

Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu có sứ mạng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và các nguồn nhân lực khác có trình độ Trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng cho tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và cả nước; liên kết đào tạo trình độ đại học; nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đối với khoa học giáo dục và các ngành khoa học khác; hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo.

TẦM NHÌN

Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu phát triển lớn mạnh toàn diện để trở thành cơ sở giáo dục đại học chất lượng, là trung tâm văn hóa, khoa học và công nghệ của tỉnh.

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

- Mục tiêu tổng quát: Huy động mọi nguồn lực, khơi dậy tiềm năng, mở rộng quan hệ hợp tác trong và ngoài nước, đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý nhà trường, chú trọng phát triển đội ngũ, phát huy sức mạnh tổng hợp và dân chủ hóa nhà trường nhằm xây dựng và phát triển nhà trường thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chất lượng cao có hiệu quả, đồng bộ và hiện đại.

- Mục tiêu chất lượng

+ Bảo đảm chất lượng theo các tiêu chí, tiêu chuẩn quy định của cơ sở giáo dục, đào tạo.

+ Thường xuyên bồi dưỡng đội ngũ viên chức, giảng viên có đủ trình độ, phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn quản lý và giảng dạy.

+ Thường xuyên rà soát, cập nhật chương trình, giáo trình đào tạo đảm bảo đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo quy định; đẩy mạnh phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng yêu cầu của xã hội.

+ Tăng cường triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ thông tin, ... phục vụ quản lý và dạy học.

+ Bảo đảm người học sau khi tốt nghiệp có ý thức nghề nghiệp cao, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng tốt để sẵn sàng làm việc và hội nhập.

+ Mở rộng và tăng cường hợp tác với các nhà tuyển dụng nhằm tạo cơ hội thực tập nghề nghiệp và việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.

+ Tiếp cận các dịch vụ giáo dục tiên tiến; thường xuyên cập nhật, đổi mới chương trình, phương pháp dạy – học và xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy – học theo hướng hiện đại, đa năng, đạt chuẩn quốc gia và khu vực để đáp ứng yêu cầu hoạt động đào tạo.

+ Chuẩn hóa đầu ra cả về ngoại ngữ và công nghệ thông tin.

+ Đáp ứng ngày càng cao nguồn lực phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khu vực và hội nhập quốc tế.

+ Công khai, minh bạch, tạo cơ hội để thành viên nhà trường phát huy tiềm năng và sự cống hiến nhằm xây dựng trường phát triển bền vững đảm bảo chất lượng đào tạo.