Mục tiêu

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình một cơ sở đào tạo đa ngành nghề và bậc học, hướng tới hoạt động dịch vụ công trong đào tạo. Sản phẩm đào tạo của nhà trường là những người có kiến thức chuyên môn sâu rộng, có năng lực sáng tạo, có đạo đức, phẩm chất nghề nghiệp và tay nghề kỹ thuật cao đáp ứng yêu cầu thị trường lao động. Phấn đấu xây dựng nhà trường trở thành địa chỉ đào tạo nghề nghiệp tin cậy cho thanh niên và người lao động trong tỉnh và khu vực miền Trung. Đồng thời, huy động, khai thác tối đa mọi nguồn lực về con người, ngành, nghề, chương trình đào tạo, tài chính, đầu tư cơ sở vật chất... để tập trung xây dựng một số ngành, nghề trọng điểm chất lượng cao ở cấp độ quốc gia, ASEAN, quốc tế.
Sứ mạng

Thực hiện sứ mạng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao ở  trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, bồi dưỡng thường xuyên, huấn luyện nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên và người lao động, cung ứng cho người học các dịch vụ giáo dục nghề nghiệp tiên tiến, sát thực tiễn sản xuất. Tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ phù hợp với lĩnh vực đào tạo của nhà trường để góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương.