Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Bắc Ninh được thành lập ngày 24 tháng 6 năm 1998 theo Quyết định số 109/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trải qua hơn 22 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường đã không ngừng vươn lên, đạt nhiều thành tích trên các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên và có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh Bắc Ninh.

Hiện nay nhà trường đang thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các bậc học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở có trình độ Cao đẳng và Trung cấp; Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường học; Liên kết với các trường Đại học để đào tạo nâng chuẩn cho đội ngũ giáo viên các ngành học, bậc học của tỉnh; Từng bước mở rộng các ngành nghề đào tạo mới theo nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà và của các địa phương khác trong cả nước.

Sứ mạng của Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh:

Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp ở trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn; bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trường học và các nhiệm vụ giáo dục và đào tạo khác do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao. Đào tạo và cấp chứng chỉ các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức các hoạt động liên kết đào tạo theo quy định của pháp luật. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, thực hiện quyền sở hữu trí tuệ , tổ chức các hoạt động dịch vụ theo chức năng nhiệm vụ và theo quy định của pháp luật, góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước.

Tầm nhìn của trường:

Đến năm 2025, nhà trường là cơ sở đào tạo có uy tín hàng đầu trong tỉnh về đào tạo nguồn nhân lực cho ngành giáo dục và nguồn nhân lực cho yêu cầu phát triển công nghiệp của tỉnh và đất nước. Chuẩn bị các điều kiện cơ bản cho phát triển thành trường đại học đa ngành sau năm 2025.

Mục tiêu:

Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục ở các cấp học mầm non, tiểu học, THCS có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có ý thức phục vụ Tổ quốc và nhân dân, có năng lực kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp, có khả năng tự học, kỹ năng giao tiếp đáp ứng được yêu cầu nghề nghiệp, yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay đặc biệt chương trình giáo dục phổ thông mới. Liên kết đào tạo nâng chuẩn theo nhu cầu xã hội và hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo.

Xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn theo quy định, gắn công tác nghiên cứu khoa học với hoạt động đào tạo; đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, chuẩn bị các điều kiện để phát triển thành trường đại học đa ngành.