1. Sứ mệnh

Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà (IUBH) đóng góp vào sự phát triển của đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, theo định hướng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, cung cấp các dịch vụ đào tạo đáp ứng yêu cầu của xã hội theo chuẩn quốc tế.

2. Tầm nhìn

Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà hướng đến trở thành một địa chỉ đào tạo về công nghệ và nghiên cứu khoa học, định hướng theo ba chương trình mục tiêu phân hóa để phát triển ổn định và bền vững. Phân loại đầu vào theo từng đối tượng “trình độ, thu nhập và nhu cầu của từng phụ huynh học sinh” chương trình đào tạo phù hợp với từng hoàn cảnh gia đình cụ thể như sau:

- Chương trình đào tạo trao đổi sinh viên với các trường trên thế giới;

- Chương trình đạo tạo nội trú (đào tạo kiến thức song song với đạo đức);

- Chương trình đào tạo kết hợp với thực tập sinh.

3. Giá trị cốt lõi

Nhà trường coi trọng tính năng động, sáng tạo, trung thực, trách nhiệm, khả năng sống và làm việc trong môi trường cạnh tranh;

     Năng động: là phẩm chất mà đội ngũ cán bộ của Trường cũng như người học cần có trong một môi trường luôn thay đổi đầy thách thức;

     Sáng tạo: là bản chất và là mục tiêu của giáo dục đại học nhằm kiến tạo tri thức trong một xã hội tri thức và nền kinh tế tri thức. Sáng tạo vừa là mục đích vừa là phương tiện phát triển của đại học;

     Trung thực: là một phẩm chất nhân bản quan trọng. Đào tạo và nghiên cứu khoa học phải trung thực. Có như vậy, giáo dục đại học mới có ý nghĩa với sự phát triển và thịnh vượng của đất nước;

     Tinh thần trách nhiệm: sản phẩm con người phải có tinh thần trách nhiệm (trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng). Cần phải có tinh thần trách nhiệm trong công việc;

     Sống và làm việc trong môi trường cạnh tranh: cạnh tranh trong mọi mặt của cuộc sống cũng như trong giáo dục đại học là một thực tế. Đây cũng là một động lực để phát triển Đại học. Tuy nhiên, cạnh tranh phải song hành với hợp tác.