- Năm 1978 đổi tên thành trường Nghiệp vụ Văn hóa Thông tin Hà Nam Ninh theo quyết định số 60/QĐ-TC ngày 10/02/1978 của Chủ tịch tỉnh Hà Nam Ninh.

- Năm 1984 trường được nâng cấp và đổi tên thành trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Hà Nam Ninh theo quyết định số 923/QĐ-UB ngày 10/12/1984 của UBND tỉnh Hà Nam Ninh.

- Tại quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 22/9/2008 của UBND tỉnh Nam Định đổi tên trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Nam Định thành trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Nam Định

- Năm 2016, trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nam Định.

Chức năng của trường

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nam Định có chức năng đào tạo cán bộ quản lý và nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, du lịch, diễn viên nghệ thuật, giáo viên giảng dạy nghệ thuật, cán bộ thư viện ở các trường học và đào tạo cán bộ các ngành khoa học xã hội- nhân văn khác, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế-xã hội khu vực phía Nam đồng bằng Sông Hồng. Với sản phẩm đào tạo: học sinh, sinh viên có kỹ năng ngành nghề, có tâm, có tầm, có sức khỏe và tác phong làm việc, khổ luyện thành danh.

Đến năm 2020, Trường trở thành Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao các chuyên ngành về Quản lý văn hóa, Du lịch, các loại hình nghệ thuật và Sư phạm nghệ thuật có trình độ về kỹ năng nghề khá, giỏi, đạt chuẩn đầu ra. Có đội ngũ giảng viên đạt tiêu chuẩn, uy tín, từng bước xã hội hóa, tự chủ về tài chính. Trường là cơ sở đào tạo tương đương trình độ của các trường cao đẳng đầu ngành trong khu vực phía Nam đồng bằng Sông Hồng.