Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL có chức năng đào tạo song song với nghiên cứu ứng dụng và phát triển liên ngành. Viện thực hiện nhiệm vụ đào tạo từ đại học đến tiến sĩ dực trên nền tảng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ ứng dụng, hỗ trợ định hướng chiến lược, chính sách và triển khai kế hoạch phát triển bền vững ĐBSCL và khu vực lân cận. 

Đối với ĐBSCL đến 2030, góp phần chuyển dịch nông nghiệp - nông thôn và cải thiện đời sống cư dân ĐBSCL, thích ứng với thay đổi môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội.

Đào tạo

-       Đại học: Phát triển nông thôn

-       Bâc cao học: 

-       Phát triển Nông thôn

-       Hệ thống Nông nghiệp 

-       Chính sách Công 

-       Tiến sĩ: Phát triển nông thôn

Viện tham gia mạng lưới đào tạo Thạc sĩ Quốc tế Phát triển Nông thôn (IMRD) với các trường ĐH ở Châu Âu, Mỹ và Á để trao đổi sinh viên, giảng viên và tham gia đào tạo tại Việt Nam. 

Nghiên cứu khoa học và phát triển

Tập trung vào 04 lĩnh vực:

Tài nguyên nông nghiệp: (1) sinh thái và đa dạng sinh học nông nghiệp, (2) hệ thống canh tác thích nghi, (3) nông nghiệp chính xác và đa chức năng, và (4) quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên đa mục tiêu;

Kinh tế ứng dụng: kinh tế phát triển, kinh tế tài nguyên, kinh tế nông thôn, kinh tế chính sách và thể chế, chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị ngành hàng nông nghiệp chủ lực;

Quản trị và chính sách công: phát triển bền vững, giảm nghèo đa chiều, chuyển dịch nông nghiệp và nông thôn, chính sách và định chế công;

Liên kết phát triển: liên kết phát triển bền vững tiểu vùng/vùng, tăng cường năng lực, phát triển ngành hàng bản địa có lợi thế so sánh.