HỘI ĐỒNG SÁNG LẬP NHÀ TRƯỜNG

1. NGND.GS.TS Võ Tòng Xuân – Chủ tịch Hội đồng sáng lập

2. TS-LS Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập

3. PGS. TS. Đào Duy Huân – Ủy viên Hội đồng sáng lập

4. Ths. Trịnh Huề  – Ủy viên Hội đồng sáng lập

5. Bà Đỗ Bạch Tuyết – Ủy viên Hội đồng sáng lập

6. Ông Phan Thành Chính – Ủy viên Hội đồng sáng lập

SỨ MỆNH – TẦM NHÌN – GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2030

1. Sứ mạng:

       Sứ mạng của Trường Đại học Nam Cần Thơ là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng và phù hợp với nhu cầu xã hội, theo hướng ứng dụng trong các lĩnh vực sức khỏe, kinh tế-xã hội, kỹ thuật-công nghệ và nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và các tỉnh phía Nam.

2. Tầm nhìn đến 2030:

       Đến năm 2025, Trường Đại học Nam Cần Thơ sẽ trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng thị trường lao động, nhu cầu xã hội và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực sức khỏe, kinh tế-xã hội và khoa học kỹ thuật-công nghệ có uy tín cao ngang tầm với các trường đại học tiên tiến trong nước.

       Đến năm 2030, Trường Đại học Nam Cần Thơ sẽ trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng thị trường lao động, nhu cầu xã hội và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực sức khỏe, kinh tế-xã hội và khoa học kỹ thuật-công nghệ có uy tín cao ngang tầm với các trường đại học tiên tiến trong nước và Khu vực Đông Nam Á.

 3. Mục tiêu:

       Xây dựng Trường Đại học Nam Cần Thơ thành trường đại học đa ngành, đa bậc và đa hệ, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long nói riêng. Tập trung vào 3 hướng đột phá: (1) Xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại đáp ứng tốt nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy của cán bộ, giảng viên và nhu cầu học tập, nghiên cứu của người học; (2) Xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, giảng dạy bằng phương pháp tích cực lấy người học làm trọng tâm, chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tế xã hội; (3) Đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế với các nước có nền giáo dục phát triển, để đào tạo đa ngành, đa bậc.

 4. Hệ thống giá trị cốt lõi:

+        Trí tuệ

+        Sáng tạo

+        Hội nhập và Phát triển

 Thông tin liên hệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ

168, Nguyễn Văn Cừ (nối dài), P. An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

(0292) 3 798 222 - 3 798 668

Fax: 0292 3 798 668.