Sứ mạng - Mục tiêu

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có trình độ cao đẳng bậc Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ sở; Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục bậc Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ sở; Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng các ngành ngoài sư phạm; Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo và đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk và khu vực.

Cơ sở vật chất

Trường có diện tích đất 20,5 ha tại 349 đường Lê Duẩn, Phường EaTam, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tổng diện tích sàn xây dựng là 27.000 m2 gồm giảng đường, phòng thí nghiệm, thư viện, nhà làm việc hành chính, nhà nội trú sinh viên và các cơ sở hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, dịch vụ. Cơ sở vật chất kỹ thuật được xây dựng kiên cố và từng bước được trang bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và đời sống sinh hoạt của cán bộ, viên chức và sinh viên nhà trường.

Định hướng phát triển của trường

* Mục tiêu chung: Tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực của nhà trường về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu của một trường đa cấp, đa ngành và định hướng nghề nghiệp-ứng dụng để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và một số loại hình cán bộ các ngành nghề khác có chất lượng cao, trong đó đặc biệt chú trọng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

* Mục tiêu trước mắt: Phát triển trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk một cách toàn diện, thật sự mạnh, có chất lượng cao theo hướng tiếp cận đại học, phấn đấu đến năm 2016 đảm bảo đủ điều kiện nâng cấp thành trường đại học.

Để thực hiện mục tiêu trên, nhà trường đang tập trung thực hiện các vấn đề trọng tâm sau đây:

-        Một là, xây dựng chiến lược phát triển nhà trường đúng hướng.

-        Hai là, xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý chất lượng cao; đồng thời thực hiện mô hình đổi mới quản lý nhà trường hiệu quả.

-        Ba là, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng đồng bộ, hiện đại.

-        Bốn là, mở rộng quy mô và các loại hình đào tạo theo hướng đa ngành.

-        Năm là, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và hoạt động phổ biến, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.