Tầm nhìn

Đến năm 2020, Trường trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực các chuyên ngành về quản lý văn hóa, du lịch và dịch vụ du lịch, các loại hình nghệ thuật và sư phạm nghệ thuật có trình độ về kỹ năng nghề khá, giỏi, đạt chuẩn đầu ra. Có đội ngũ giảng viên đạt tiêu chuẩn, uy tín, hợp lý, từng bước xã hội hóa, tự chủ về tài chính. Trường là cơ sở nghiên cứu khoa học ở khu vực, cập với trình độ của các trường cao đẳng đầu ngành trong khu vực miền núi Bắc Bộ. 

Chức năng nhiệm vụ

Đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp chính quy, và đào tạo nghề, bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức mới; phối hợp với các trường Đại học, Học viện để đào tạo đại học (hệ vừa học vừa làm) và thực hiện đào tạo liên thông cao đẳng, đại học các chuyên ngành văn hoá, nghệ thuật và du lịch.

Nhiệm vụ và quyền hạn Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái thực hiện theo điều lệ Trường Cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.